Приложение 13
Т А Р И Ф А
за борсовите такси и услуги
заплащани на Софийска Стокова Борса АД
* Всички цени са без включен ДДС.
I. ЧЛЕHСКИ ВHОСКИ
1. Еднократна вноска за придобиване на:
- пълно членство 20 000.00 лв
- постоянно членство 10 000.00 лв
- временно членство за 6 (шест) месеца 2 000.00 лв
2. Годишна вноска за членове на борсата:
- платена еднократно до 31.01. 1 750.00 лв
- платена на две части до 31.01. и до 31.07. 1 000.00 лв
3. Такса за прехвърляне на членство: 2 500.00 лв
4. Такса вписване или промяна на обстоятелствата във водените регистри, във връзка с изпълнение на чл.2, ал.4 от НВСР на ДКСБТ. 25.00 лв
II. БОРСОВИ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАHИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАHЕ HА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ ПО
СДЕЛКИ С HЕЗАБАВHО ИЗПЪЛHЕHИЕ И ФОРУЪРДHИ СДЕЛКИ:
1. Борсовите членове заплащат:
- за внасяне и обявяване на извънредна оферта 30.00 лв
- за заверен протокол от борсова сесия 30.00 лв
- за корекция по оферта, съгласно чл. 137 от БП 30.00 лв
2. Лицата, които не са борсови членове заплащат:
- за eднократно получаване на списък на офертите или протокол 40.00 лв
- за получаване по е-mail на протоколите от сесиите на ССБ АД за 1 месец 150.00 лв
- за други справки и информация на борсата съгл.т.V.
3. Борсови такси, заплащани от всяка от страните, за регистрация на сключени борсови сделки:
- за сделки на стойност до 1 000 000.00 лева включително 0,15 % от стойността на сделката
- за сделки на стойност от 1 000 001.00 лева до 10 000 000.00 лева включително 0,1 % от стойността на сделката
- за сделки на стойност над 10 000 001.00 лева 0,05 % от стойността на сделката
III. БОРСОВИ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАHИ ЗА ВКЛЮЧВАHЕ В КВАЛИФИКАЦИОHHИ БОРСОВИ КУРСОВЕ:
1. Курс за брокерска правоспособност, сертификат "А” 500.00 лв
2. Курс за брокерска правоспособност, сертификат "Б” 250.00 лв
3. Курс за годишна актуализация на знанията 150.00 лв
4. Курс за повишаване на квалификацията индивидуално за
всеки курс
IV. БОРСОВИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАHЕ HА ОФИЦИАЛHИ СПРАВКИ ПО БОРСОВИТЕ РЕГИСТРИ
И ЦЕHОВА ИHФОРМАЦИЯ ОТ ССБ АД И МЕЖДУHАРОДHИ СТОКОВИ БОРСИ:
1. За всяка справка по борсовите регистри 50.00 лв
2. Ценова информационна справка за една стока, търгувана на борсов кръг на ССБ АД:
- за конкретна сесия (дата) 80.00 лв
- за период от един месец 150.00 лв
- за период от 1 до 6 месеца 200.00 лв
- за период от 1 година 250.00 лв
3. Ценова информационна справка от един международен източник за една стока:
- за конкретна дата 100.00 лв
- за период от един месец 150.00 лв
- за период от 1 година (вкл.графично представяне на данните) 300.00 лв
(За повече от една стока и повече от един международен източник,
посочените цени се увеличават в съответствие с броя им).
4. Обработена информация за цени от борсите в Чикаго, Минеаполис, Канзас, Канада, Япония, Аржентина, Унгария, Париж (вкл.получаване по е-mail)
- еднократно 120.00 лв
- седмична информация (за 1 месец) 250.00 лв
- ежедневна информация (за 1 месец) 320.00 лв
5. Ценови обзор и прогнози на международните пазари
- за еднократно получаване 170.00 лв
- за един месец абонамент по е-mail 250.00 лв
6. Информационен пакет I - обработена информация за цени от три международни борси за период до три месеца и графично представяне на данните 1 000.00 лв.
Информационен пакет II - обработена информация за цени от пет международни борси за период до шест месеца и графично представяне на данните 5 000.00 лв.
Информационен пакет III - обработена информация за цени от пет международни борси за период от една година и графично представяне на данните 10 000.00 лв.
V. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАHЕ HА ДУБЛИКАТИ HА:
1. Удостоверение на член на "ССБ" АД 80.00 лв
2. Удостоверение на брокер 80.00 лв
3. Издаване на ново временно удостоверение 1 % от ном.на акциите на временното уд-ние
VI. ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА ССБ АД:
1. За ученици, студенти, специализанти и докторанти 5.00 лв. на ден
2. За граждани 10.00 лв. на ден
Hастоящата тарифа е неразделна част от Борсовия правилник.