Курс за брокери

О Б Я В А

Действащият Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) нормативно изисква всеки борсов посредник, работещ на стокова борса в България да бъде професионално подготвен и държавно регистриран. В тази връзка, Ръководството на Софийска стокова борса (ССБ АД), известява всички заинтересовани, че продължава редовното провеждане на курсове за получаване на брокерска правоспособност за работа на стокова борса в България по план утвърден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Курсът е осемдневен, интензивен и е осигурен с учебни материали и литература по цялата тематика, а лекторите са изтъкнати учени и водещи специалисти от нашата практика.

Тематичният план на курса е изграден на основата на модулното обучение, предвиждащо последователното усвояване на следните основни блокове от теоретични знания и практикоприложни умения:

I БЛОК: Борсова търговия и борсови пазари. Съвременната срочна борса - предназначение, функции, устройство и механизъм на действие. Клирингова система и финансово осигуряване на борсовите сделки и операции. Същност и главни аспекти на дейността на борсовия посредник.

II БЛОК: Стоковите борси - устройство, функции, механизъм на действие и нормативна регламентация. Удостоверяване и гарантиране качеството на търгуваните стоки. Цени, данъци и такси в търговската дейност._Форми и начини на плащане в борсовата търговия.

III БЛОК: Основни характеристики на борсовата търговия в България. ССБ АД - устройство и дейност. Спот-пазарът на ССБ АД - технология, правила и процедури на търгуване. Особености в търгуването на основните групи борсови стоки.

Цената на пълния курс е 600 лв. (с включен ДДС) за един участник, включително получаваните безплатно от курсистите специализирана литература и комплект учебни материали. Успешно завършилите курса получават сертификат"А" за брокерска правоспособност, с които придобиват статута на сертифицирани брокери за стокова борсова търговия. Въз основа на придобития сертификат"А" на ССБ АД, ДКСБТ регистрира носителят му без да го подлага на допълнителен изпит.

Задължително изискване към участниците в курса е те да са пълнолетни и да имат поне средно образование. Желателно е да притежават минимални знания за бизнеса и известен опит в търговската дейност. Придобилите различни степени на икономическа квалификация по-пълно усвояват брокерските умения, по-бързо и пълноценно се реализират професионално като борсови посредници в практиката.

Записването за курса става в Секретариата на ССБ АД - стая 1.24 на партера в Административната сграда на HДК на пл."България" 1. За справки и допълнителни сведения се обръщайте на телефони 952-62-12; 952-62-25 и 9166-69-83.

От Ръководството на ССБ АД