Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ НА СТОКОВА БОРСА

Възлагането на обществени поръчки, в съответствие с последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), се извършва чрез:

- открита процедура;

- ограничена процедура;

- процедура на договаряне.

И трите начина на възлагане на обществени поръчки се характеризират, в различна степен, с прилагането на така наречените "открити процедури". Според предписанията на ЗОП откритите процедури на търгуване се използват главно в двете свои разновидности, придобили гражданственост във всички цивилизовани страни и нормативно уредени в националното им законодателство, а именно - открити процедури на възлагане и открити процедури на договаряне. От своя страна като открити процедури на възлагане в закона са упоменати търгът и конкурсът. Различните форми на търга както и техните специфични зависят от конкретните условия на прилагане на тази открита процедура на търгуване.

Борсовата сделка е публична двустранна търговска сделка с борсови стоки, която се сключва само на открития, високоорганизиран, силно концентриран и бързоликвиден борсов пазар. По принцип борсовите пазари са силно демократизирани по своя характер и представляват глобален пазар за всички видове бизнес, в т. ч. и за дребния, предлагайки му специфични механизми за застраховане срещу непредвидимите промени в пазарната ценова конюнктура. Без да се спираме подробно на многократно популяризираните предимства и възможности на борсовата търговия, както и на различните начини на участие в нея, още веднъж ще изтъкнем накратко най-съществените характерни особености на Софийска стокова борса АД (ССБ АД) в качеството й на публичен пазар, без да ги коментираме:

- всеобщата достъпност за всички пазарни субекти, желаещи да я използват;

- гарантираната им равнопоставеност в процеса на търгуването;

- пълната прозрачност на специфичните процедури по оферирането, сключването и финализацията на борсовата сделка;

- високата степен на финансово осигуряване не само на сключването на борсовите сделки, но и на тяхното изпълнение;

- бързото разрешаване на споровете по борсовите сделки, реализирано от "собствения" съд на борсата - законово регламентирания Борсов арбитраж;

- напълно безплатното офериране от страна на участника в борсовата търговия, както и максимално бързото и широко оповестяване на направеното търгово предложение от негова страна в интернет-страницата на борсата и чрез регионалните й центрове в страната. Тези операции са за сметка на борсата и клиентите й не дължат нищо до момента на сключването на борсовата сделка;

- високопрофесионално и резултативно борсово посредничество от страна на брокера, свободно избран от клиента на минимална цена;

- минимални разходи за използване на борсовите системи (информационна, комуникационна, регистрационна, клирингова, арбитражна и т.н.) по време на сключване на борсовите сделки.

Дължимата борсова такса за сключена на ССБ АД сделка е както следва:

- за сделки на стойност до 1 000 000.00 лева включително - 0.15% от стойността на сделката.

- за сделки на стойност от 1 000 001.00 лева до 10 000 000.00 - 0,1% от стойността на сделката.

- за сделки на стойност над 10 000 001.00 лева - 0.05% от стойността на сделката.

- минимален срок за обявяване, провеждане и приключване на откритата процедура на договаряне на борсата. Няма нужда от дълъг срок за подготовка на откритата процедура. Не се налага създаването на комисии и писането на множество документи. Цялата процедура може да се осъществи в рамките на броени дни. Не е необходимо, след нереализиране на борсовата сделка още на първата сесия на Софийска стокова борса АД (ССБ АД), да се изчаква определено време за да се проведе повторно същата процедура, както става при неуспял търг или конкурс. Просто внесената оферта без никакви формалности може да се препотвърди за следващата борсова сесия на другия ден и така, докато се постигне желания резултат.