Проекти

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ

 

Наименование на проекта - “Електронна стокова борса”
Изпълнители - Софийска стокова борса и Българска стопанска камера, под координацията на ACDI/VOCA и с финансовото съдействие на USAID

 

Основни цели на проекта:

Стратегически цели

Настоящият проект има за цел чрез изграждането на електронна система за борсова търговия да се създаде ефективен български регулиран стоков пазар, на който съвкупното търсене и предлагане да формират справедливи пазарни цени. Ще се създадат предпоставки за възстановяване връзката между производствения, търговския и финансов капитал, както и за интегрирането на българския бизнес с международните финансови пазари. Предлаганата система за електронна борсова търговия ще обслужва оперативната търговска дейност на Софийска стокова борса.

Успешната реализация на този проект включва многоаспектно последващо мултиплициране на прекия постигнат ефект. Създава се една многофункционална неправителствена бизнес-инфраструктура, която може да положи основите за изграждане интегрирана национална електронна търговска система, която впоследствие би позволила интегриране в регионален аспект и свързване към световната борсова търговия.

Междинните цели са свързани с постепенното и последователно разширяване на обекта на обхвата на борсовата търговия, както следва:

а) Електронна система за борсова търговия със зърно

• изграждане на единна комуникационна среда за обмен на данни между брокерите на стоковата борса;
• създаване на електронна система за търговия със зърно;
• организиране на пилотна електронна търговска система за срочни сделки;
• създаване на информационна система за публична информация за търговията със зърно и осигуряване възможност за реализация на продукцията от частните земеделски стопани;
• търговия със складовите записи за зърно;

b) Електронно търгуване на типични борсови стоки:

• разширяване обхвата на вече апробираната електронна система с въвеждане на нови обекти на борсово търгуване - изходни суровини и първични материали за земеделието, хранително-вкусовата, леката и тежката индустрия;
• отваряне на електронната система за открито договаряне на сделките - предмет на обществени поръчки, или свързани с реализацията на обществено значими мероприятия, национални и международни проекти и програми. С постепенното либерализиране на енергийния пазар, може в значителна степен да се увеличи дела на енергоносителите.

c) Повишаване сигурността по изпълнение на борсовите сделки

• Създаване на система за електронни борсови разплащания по сделките за зърно;
• Създаване на обща система за гарантиране на спот-сделките, сключени на електронния борсов пазар;
• Изграждане на единна клирингова система за гарантиране на срочните сделки;

d) Изграждане на национална мрежа от регионални търговски и информационни центрове

• Приближаване на потребителите до информационните източници и предоставяне на регулярна информация за движението на цените у нас и в региона.

e) Изграждане на единна система за регистрация на сделките и контрол на тяхното изпълнение

• Въвеждане на общи стандарти за качество на търгуваните стоки и механизъм за удостоверяване и доказване на това качество;

f) Обучение на потребителите на системата

 

Очаквани резултати:

Демократичния преход и икономическите реформи, осъществяващи се в страните от Югоизточна Европа поставят проблема както за изграждане на стабилни национални пазари, така и отварянето им един към друг с цел формирането на единно регионално пазарно пространство, като неразделна част от Европейския пазар. Електронната система е уникална възможност за развитието на пазарната инфраструктура на агробизнеса, хранително-вкусовата, леката и тежка промишлености. Тя ще бъде особено ефективна за фирми, организации и институции, имащи разгърната структура в цялата страна. Прилагането и използването на системата ще позволи значително оптимизиране на тяхната дейност.

Успешната реализация на системата многократно ще увеличи печалбите на участниците в нея вследствие снижаването на търговските разходи, разширяване на пазара и намаляване на търговския риск. Регулярното използване на системата ще възпита нейните потребители в търсенето на нови възможности за използуване на Интернет в тяхната работа. Увеличеният търговски оборот ще се развива в условията на широка публичност и обществен контрол.

С изграждането на системата се постига допълнителен ефект от неминуемото стандартизиране на качествените параметри на търгуваните борсови стоки, от концентрацията на пазара и от организацията на пазарната инфраструктура, защото в България един от основните проблеми е не липсата на информация, а нейното разпиляно и неорганизирано състояние.

Софийска стокова борса АД, Българска стопанска камара, ACDI/VOCA