Срочен пазар

БОРСОВ КРЪГ ЗА ЗЪРНО
Единствено Софийска Стокова Борса АД предлага в България възможността да се търгува зърно фючърсно. Утвърдени са 7 стандартни контракта, които се търгуват всяка сряда и четвъртък от 14.00 часа и всеки петък от 10.00 часа.

Стандартизирания контракт е с размер 15 тона.

Търгуват се зърнени контракти с незабавна доставка и бъдеща доставка до 17 месеца напред. Хоризонтът на търгуване е 18 месеца.

По сключените сделки и двете страни заплащат борсови такси, както следва:
  - за сделки на стойност до 10 000.00 лева - 1.00 лв.
  - за сделки на стойност над 10 000.00 лева - 100.00 лв.;

По откритите позиции и двете страни гарантират своите задължения с маржин от 3% спрямо пазарната котировка на контракта, който маржин се внася в клиринговата къща на ССБ АД.

В търговията със зърнени фючърси могат да вземат участие: пълните членове и постоянните членове на борсовия кръг за зърно.

Членовете се представляват в залата от лицензирани брокери, които имат съответна квалификация и притежават сертификат "Б" издаден от ССБ АД.

Хлебна пшеница

Фуражна пшеница

Фуражен ечемик

Пивоварен ечемик

Царевица

Маслодаен слънчоглед

Зрял фасул