БАЗОВИ БОРСОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВА /ББЦ/
към 7 декември 2018 г.
ББЦ е формирана като средно аритметична цена на база 10 /десет/ поредни,
последно сключени на пода на Софийска стокова борса АД сделки, за конкретната стока.
Наименование на стоката Базова борсова цена в лева
на хил.литра без ДДС
CPV код от списък на стоките
по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191,
ал.1, т.6 от ЗОП
Бензин А95Н 1702.71 09132100-4
Дизелово гориво В6 1882.53 09134200-9
Дизелово гориво 1729.61 09134200-9
Газьол за ПКЦ 1746.64 09134000-7
Газ пропан бутан 867.74 09122000-0