Базови Борсови Цени на горива /ББЦ/
БАЗОВИ БОРСОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВА /ББЦ/
към 16 февруари 2018 г.
ББЦ е формирана като средно аритметична цена на база 20 /двадесет/ поредни,
последно сключени на пода на Софийска стокова борса АД сделки, за конкретната стока.
Наименование на стоката Базова борсова цена в лева
на хил.литра без ДДС
CPV код от списък на стоките
по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191,
ал.1, т.6 от ЗОП
Бензин А95Н 1708.76 09132100-4
Дизелово гориво В6 1728.58 09134200-9
Дизелово гориво 1650.29 09134200-9
Газьол за ПКЦ 1693.82 09134000-7
Газ пропан бутан 836.33 09122000-0