Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 8
21, 22 и 23 февруари 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 15 15 контр. Б-я 12 м
2 ЗОП Варовик насипно, по техн.спес., търг. се от 31.01.18 200000 1 т. Б-я 12 м
3 ЗОП Сол - техническа за посипване на пътища, търгува се от 21.02.2018 1 1 контр. Враца 10 мес
4 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. Б-я 24 мес
5 ЗОП Горива - ГПБ, наливно, търг.се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 12 м
6 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 28.02.2018 2 2 контр. Б-я 22 м
7 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ и ГСМ, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. 250 км 24 м
8 ЗОП Горива - бензин А95Н,и ДГ, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. Б-я 48 м
9 ЗОП Горива - бензин А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. Б-я 48 м
10 ЗОП Горива - бензин А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
11 ЗОП Горива - бензин А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 23.02.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
12 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 21.02.2018 1 1 контр. Севлиево, РБългария 24 м
13 ЗОП Горива - бензин А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.02.2018 1 1 контр. Б-я 6 м
14 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ, ГСМ, наливно, търгува се от 23.02.2018 1 1 контр. 500 км 12 м
15 ЗОП Горива - бензин А95Н, А98Н, ДГ Б6, търгува се от 14.02.2018 1 1 контр. Б-я 24 м
16 ЗОП Горива - бензин А95Н, А98Н и ДГ Б6, търгува се от 14.02.2018 1 1 контр. Б-я 24 м
17 ЗОП Горива - бензин А95Н, дизел и ГПБ, наливно, търгува се от 01.02.18 1 1 контр. Б-я 12 м
18 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 16 16 контр. Б-я 12 м
19 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ, JET A1, газьол, търгува се от 10.1.18 1 1 контр. 350 км 12 м
20 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 1 1 контр. Б-я 24 м
21 ЗОП Горива - бензин А95Н и диз.гориво, търгува се от 23.02.18 1 1 контр. Б-я 24 м
22 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 28.02.2018 1 1 контр. Б-я 36 м
23 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.02.2018 1 1 контр. 490 км 36 м
24 ЗОП Дизелово гориво наливно, търгува се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 24 м
25 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 1 1 контр. Б-я 5 мес
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 80 1 хил.л 400 км 48 м
27 ЗОП Газьол маркиран, 10 ppm, търгува се от 22.02.18 1 1 контр. 400 км 12 м
28 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 31.01.18 1 1 контр. Варна 12 м
29 ЗОП Масла , греси и смазочни препарати, търг. се от 28.02.18 1 1 контр. Б-я 36 м
30 ЗОП Смазочни масла - съгласно приложение, търгува се от 14.02.2018 1 1 контр. 250 км 12 м
31 ЗОП Горива - бензин А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 28.02.2018 20 20 контр. Б-я 12 м
32 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 3 3 контр. 260 км 12 м
ПРОДАВА
33 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 187 187 контр. Б-я 30 дни
34 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 80 80 контр. Б-я 30 дни
35 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
36 ПДИ Масла отработени, отпадъчни нефтопродукти, търг.се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
37 ПДИ Моторни масла по спесификация, в резервоари, търг.се от 22.11.17 11 11 контр. Пловдив 30 дни
38 ПДИ Моторни масла отработени, по спесификация, търг.се от 24.08.16 1 1 контр. Б-я 1 мес.
39 ПДИ Химикали и химически продукти по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 59 59 контр. Б-я 30 дни
40 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 59 59 контр. Б-я 30 р.дни
41 ПДИ Черни метали и цветни, кабели и проводници,търг.се от 19.09.17 205 205 контр. Б-я 30 дни
42 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спесификация, търгува се от 28.02.18 1 1 контр. Б-я 24 м
43 ПДИ Скрап от черни метали, съгласно спесификация, търг.се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 30 дни
44 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 6 6 контр. Б-я 30 дни
45 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спесификация, търгува се от 14.02.2018 1 1 контр. 150 км 12 м
46 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи, бордюри, търг.от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
47 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 28.02.18 6 6 контр. Б-я 20 р дни
48 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 21.02.2018 6 6 контр. Б-я 20 р дни
49 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 14.02.2018 8 8 контр. Б-я 20 р дни
50 ПДИ Специализирано оборудване - дв. вещи по спесификация, търгува се от 07.02.18 4 4 контр. Б-я 20 р дни
51 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесиф.,търг.се от 31.01.18 8 8 контр. Б-я 20 р дни
52 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.01.18 2 2 контр. Б-я 20 р дни
53 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ, търгува се от 17.01.18 1000 1000 контр. Б.я 30 дни
54 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 183 183 контр. Б.я 30 дни
55 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, търгува се от 29.11.17 2 2 контр. Пловдив 30 дни
56 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 1 м.
57 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 5149 5149 контр. Б.я 30 р.дни
58 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 2818 2818 контр. Б-я 30 дни
КУПУВА
59 * Дизелово гориво 0.001% S, мин.6% биокомпонента, търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
60 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
61 * Котелно гориво (мазут) за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 7500 1 т. Б-я 12 м
62 * Горива - диз.гориво и втечнен газ пропан бутан 2 2 контр. Б-я 1 м.
ПРОДАВА
63 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
64 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
65 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
66 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
67 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
68 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
69 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
70 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
71 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
72 * Специализирано оборудване - локомотив,в движение, 6 мес. в гаранционен срок 1 1 контр. 150 км в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество