Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 33
14, 15, 16 и 17 август 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 310 400
Количество (тона) 33043 22000
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 280 310
Количество (тона) 500 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 220 N.Q.
Количество (тона) 2000 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество