Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 41
9, 10, 11 и 12 октомври 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка 350.00 - 370.00 400
Количество (тона) 500 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 300.00 - 320.00 N.Q.
Количество (тона) 500 0
ЦАРЕВИЦА
доставка януари - реколта 2018 г., EXW 220 N.Q.
незабавна доставка, EXW 240.00 - 250.00 N.Q.
Количество (тона) 2150 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 520.00 - 535.00 N.Q.
Количество (тона) 200 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество