Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 25
19, 20, 21, и 22 юни 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 275 295
Количество (тона) 1000 200
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 240 280
Количество (тона) 150 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 275 295
Количество (тона) 100 150
СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 560 595
Количество (тона) 100 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество