СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.


София, Януари 2017 г.

Високосните години са богати на триумфи и падения. 2016 г. не прави изключение, като непредсказуемостта на случилите се събития е основната й характеристика. Резултатите от президентските избори в САЩ и решението Великобритания да напусне Европейския съюз оказват и ще оказват решаващо влияние на световното развитие. Огнищата на военно противопоставяне и замразените конфликти, позиционирани в арабския свят и в Черноморския регион, задълбочиха глобалните кризи. Тероризмът, мигрантската криза в Европа и кризата в ЕС влияят директно и на България. Специфичните национални кризи – демографска и парламентарна се задълбочиха. За 5 години у нас се изредиха 3 парламентарни кризи. Всичко това, наред с провалените и забавени реформи /съдебна, здравна, образователна, социална и т.н./ с липсата на значими резултати в борбата с корупцията, олигархията и монополите не позволяват България да реализира дълго очакваното ускорено социално-икономическо развитие.

Вече 10 години страната ни е член на Европейския съюз, но постигнатите резултати не са задоволителни. Не е нормално нашето развитие да е вследствие единствено от получените средства по линия на европейските проекти и програми, а икономическата активност у нас да се концентрира само в борбата за спечелване на повече обществени поръчки. Бизнесклиматът се влошава, преките чуждестранни инвестиции намаляват, а малкият и средният бизнес трудно оцеляват на границата на фалита.

Един несъмнен положителен резултат на този тъмен фон е отбелязването на 25-годишнината от възстановяването на дейността на Софийската стокова борса, която от юни 1991г. работи непрекъснато в качеството й на високоорганизиран национален открит пазар. За съжаление, в унисон с тенденциите в националното развитие, трендът на борсовата търговия в страната е низходящ в последните години. Една от причините за това е родният нихилизъм към демократичните открити борсови процедури като следствие от институционалния негативизъм към цивилизованите модерни търговски практики. Един пример в потвърждение на това е почти едногодишното забавяне на утвърждаването от Правителството на списъка с борсови стоки, поръчките за които да се реализират на стокова борса. Пазарът се нуждае от стабилност и свобода за да процъфтява, а не от административни забрани и свръхограничения.

Настоящата 2017 година започва със засилени очаквания, сбъдването на които е малко вероятно. Обстановката в Европа се усложнява – предстоят избори с непредвидими резултати във водещите държави-членки на ЕС: Германия, Франция, Италия, Холандия, които ще бъдат решаващи за съществуването на съюза. Обстановката на Балканите не е по-добра - освен кризите по южните ни граници, се очакват избори в Гърция и Македония. Неизвестност има и по отношение на икономическите санкции срещу Русия, които всъщност повече вредят на страните-членки на ЕС. Всичко това очертава контурите на един непредвидим и тревожен бъдещ свят, от който България е неразделна част.

Въпреки всичко това имаме основание да гледаме с надежда в бъдещето, в което справедливостта ще се превърне във водеща социално-икономическа категория и на фона на моралния фалит на остарелите институции, развитие ще получат модерните форми на мирно и взаимноизгодно съществуване и на социално-икономически прогрес. В това отношение Софийска стокова борса има своето незаменимо място в надеждите за светло бъдеще, защото вярваме в демократичността и динамичното бъдеще на съвременната борсова търговия.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД

През 2016 година не настъпиха промени в кадровия състав и в ръководните органи на ССБ АД. Нямаше промяна в състава на борсовите служители и промяна в Съвета на директорите и изпълнителните директори на ССБ АД. Годишното отчетно събрание на акционерно дружество Софийска стокова борса, проведено на 14.06.2016 г., одобри действията на ръководството на борсата, утвърди извършените промени, прие резултатите от дейността на ССБ АД през 2015 г. и набеляза насоки за по-нататъшното й развитие през 2016 г.

През изминалата година продължи процесът на организационно укрепване на борсата, изразяващо се главно в замяната на пасивни борсови членове с нови, активно търгуващи в борсовата зала. Във връзка със системни нарушения бяха изключени два борсови члена с решение на Съвета на директорите и на основание на чл.61, ал.1 и чл.307 от Борсовия правилник. Членовете на борсовата корпорация се увеличиха с двама новоприети и в края на годината общият им брой стана шестдесет. Бяха свалени акредитациите на седем брокера и бяха акредитирани десет нови брокера, с което общият брой на реално търгуващите борсови посредници възлезе на седемдесет и осем. Спадът в активността на борсовия пазар не бе преодолян през 2016 г. и оборотът на борсата падна спрямо предшестващата 2015 г.

През 2016 г. Борсовият арбитражен съд разгледа 17 арбитражни дела, като почти половината от тях се отнасяха за спорове по неборсови сделки между външни клиенти, които доброволно предпочетоха арбитража на ССБ АД за разрешаване на делата си, заради високия професионализъм на съдиите, членове на международни арбитражи, така и заради бързата и акуратна процедура. Членовете на борсовата корпорация се увериха за сетен път, че при добре подготвени искови молби и добър доказателствен материал, делата се решават максимално бързо още на първото заседание и завършват с удостоверение, евентуално и с изпълнителен лист.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА ПРЕЗ 2016 г.

Последиците от световната финансова криза, резултатите от военни конфликти и последствията им в регионален план, това че 2016 беше година на избори, и забавени реформи, както и че липсваха успехи в борбата с корупцията, дадоха своето негативно отражение, както върху икономиката, така и върху борсовата търговия в България и оборота на Софийска стокова борса АД през годината.

След преобразуването на Софийска стокова борса в акционерно дружество и лицензирането й през 1998 година оборотът в стойностно изражение от 44 000 000 лева за 1999 г. нарасна последователно до 795 816 567 лв. през 2012 г. През следващите години, с кратки изключения, започна спад в борсовата активност като годишният оборот през 2016 г. стигна до 66 488 607,74 лв., а броят на регистрираните на ССБ АД сделки намаля, достигайки 494 броя.

За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват основно сделки в кръг „Нехранителни стоки” и в частност с горива и енергоносители. Активната търговия с широк спектър горива, използвани за битово и промишлено потребление, утвърждава имиджа на ССБ АД като представителен пазар за горива и енергоносители в национален мащаб. През 2016 г. за пореден път относителният дял на кръг „Нехранителни стоки” нарасна. В това отношение ССБ АД следва практиката на световните стокови борси, в чиято дейност най-активно се търгуват т.н. „нехранителни борсови стоки” – енергоносители, химикали, метали и т.н.

В кръг „Нехранителни стоки” бяха сключени 466 броя сделки на обща стойност 64 920 162,74 лева (260 335 402,13 лева през 2015 г.), което представлява намаление в сравнение с миналата година със 75 %. Сделките на кръг „Хранителни стоки” (10 на брой) бележат ръст от 51 % и са с общ оборот от 558 335,00 лева (369 191,92 лева лева през 2015 г.).

Търговията на кръг „Зърно” през 2016 година обхваща типично борсови стоки, които традиционно се търгуват на световните пазари, като са сключени 18 сделки (26 през 2015) на обща стойност 1 010 110,00 лева (1 297 465,50 лева през 2015 г.) Спада в оборота и броя на сделките се дължи основно на слабата информираност на производителите и потребителите (фермери, мелници, животновъди, търговци, износители) в зърнения сектор за ролята на стоковата борса и нежеланието им да „излязат на светло”, т.е. прозрачния и фючърсно защитен пазар – борсата.

Активността на ССБ АД по тримесечия през 2016 г. не последва традицията до момента, а имено да има най-активна търговия през четвъртото тримесечие (фиг.1). През 2016 г. имаше покачване на активността през първото и второ тримесечие, последвано от спад през следващите две тримесечия.

Фиг.1

Причината за това се оказа решението на Министрески съвет да ограничи списъка със стоки, търгувани на стокова борса по реда на ЗОП, с Постановление № 191 от 29.07.2016 г., в разрез с Европейските директиви. С което реално борсовата търговия беше рязко ограничена и свита до неузнаваеми мащаби, а множество обществени институции, като общини, болници, учебни заведения и др. бяха лишени от възможността да използват борсата като прозрачен, гарантиран и бързо достъпен пазар на стоки. След президентските избори, едва в края на годината, отново с Постановление № 347 от 08.12.2016 г. на Министерски съвет, част от списъка на стоките по ЗОП беше възстановен, което обаче не успя да компенсира шестмесечния колапс, в който изпадна борсовия пазар.

АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В КРЪГ „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”

През 2016 година, активността в кръг „Хранителни стоки” беше приблизително по-добра от резултатите, постигнати предишната година. Сключиха се 10 сделки на обща стойност 558 335,00 лева. Обект на сделки бяха традиционни в този раздел, присъстващи и на международните пазари стоки като ядки, фуражи и семена за посев.

През годината на борсовия под се сключиха сделки за слънчогледов шрот на цена 430,00 лв/тон, люцерна на бали на цена 250,00 лв/тон, каменна сол на цена 200,00 лв/тон, гранулирано захарно цвекло – 520,00 лв/тон и концентриран фураж в ценови диапазон от 480,00 – 600,00 лв/тон. Посочените цени са без ДДС.

През 2016 г. в отдел "Информация и анализ" на ССБ АД, както и при други стратегически стоки, следихме цените и регистрирахме намаление в цената на суровото слънчогледово олио на най-представителния пазар в световен мащаб – борсата в Ротердам. (фиг.3). В началото на годината цената беше на ниво около 840,00 долара за тон, а в края падна с 3 % до нива от 815,00 долара за тон. Най-ниската стойност бе регистрирана през месец юли – 788 лв/тон.

Фиг.2

В България, за разглеждания период, цената на слънчогледово олио в ПВЦ бутилки по 1 литър без ДДС отбеляза намаление с около 6 %. В началото на годината цената на едро беше 1,83 лева за бутилка, а към настоящия момент е средно около 1,71 лева за бутилка.

На българския пазар през месец януари бяла рафинирана захар в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1,13 лв./кг., а в края на годината през месец декември цената се покачи до 1,29 лв./кг. без ДДС, което е увеличение на цената с около 14 %.

Тази основна борсова стока, която следихме през цялата година и на представителните международни пазари (фиг.3) отбеляза ръст в цената от 29 % за бяла рафинирана захар, търгувана на борсата в Лондон и 39 % за сурова нерафинирана захар, търгувана на борсата в Ню Йорк. В началото на годината цените бяха съответно 413,00 щ.д./тон - Лондон и 321,00 щ.д./тон - Ню Йорк. В края на годината цените се повишиха до нива 531,00 щ.д./тон - Лондон и 445,00 щ.д./тон - Ню Йорк.

Фиг.3

Брашното като типична борсова стока и тази година активно присъства в офертните списъци, като котировките „продава” бяха предимно от производители (мелници). На българския пазар през месец януари брашно тип 500 в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1,13 лв./кг., а в края на годината през месец декември цената се качи на 1,29 лв./кг. без ДДС, което е повишение с 14 % за година.

Общата констатация за ценовите нива на хранителните стоки, търгувани на пода на ССБ АД през 2016 г. е, че те са в пълно съответствие с тези на световните борсови пазари, което означава, че България все повече става неотделима част от глобалното пазарно пространство.

АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В КРЪГ „НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”

За поредна изминала година се потвърждава тенденцията повечето сделки на ССБ АД - 466 броя, да се сключват на кръг „Нехранителни стоки”, като през 2016 г. този кръг формира преобладаващата част от борсовия оборот или 64 920 162,74 лева.

Активността на търгуване в този кръг беше най-висока през второто тримесечие на годината. На (фиг.4) е представена структурата на оборота по основни групи стоки за 2016 г. в борсовия кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД.

Фиг.4

Търгуваните обеми енергоносители (течни и твърди горива) формират 78,97 % от общия оборот на кръг „Нехранителни стоки” или 64 920 162,74 лева.

В групата на енергоносителите на пода на ССБ АД през 2016 г. се търгуваха дизелово гориво с дял от 57,95 % , газьол – 19,85 %, различни видове бензин с дял 11,98 %, масла и смазки – 5,59 %, търгуваха се и газ пропан бутан, природен газ, твърди горива /въглища, брикети и дърва за горене/ и авиационен керосин (фиг.5).

На ССБ АД през изминалата година най-активно от групата на „Енергоносители” се търгуваше дизеловото гориво и в началото на годината се сключиха сделки на нива от 1392,30 – 1346,40 лева за хил.л. без ДДС, докато в края на годината достигнаха нива от 1596,00 – 1689,00 лева на хил. литра без ДДС, което е увеличение от около 25 %. Цените са в диапазон в зависимост от количество, транспорт, франкировка и срок на доставка.

Фиг.5

През 2016 г. цените на основните горива неизменно следваха посоката на цената на суровия петрол (фиг. 6), която, както е известно влияе в голяма степен на всяка сфера от съвременната икономика.

В началото на годината средната цена на суровия петрол (на база наблюдавана кошница от 15 различни сорта на няколко международни пазара и плац Средиземно море) беше 37,00 долара за барел, мина през най-ниската стойност от години насам през месец януари – 28,00 долара за барел и достигна към настоящия момент 55,00 долара за барел, т.е. бележи увеличение с около 50 % за годината. Това беше и е един от основните фактори за формиране на оборота на ССБ АД през 2016 г., тъй като доведе до спад в цената на горивата, които са най-търгуваната стока в кръг „Нехранителни стоки”.

Фиг.6

На второ място в кръг „Нехранителни стоки” активно се търгуваше групата на химикалите и химическите продукти, която формира 15,30 % от борсовия оборот на кръга на обща стойност 9 929 744, 02 лв, което представлява увеличение спрямо 2015 г. /7 770 405,58 лева/ с 2 159 338,44 лева. Сключиха се сделки за натриева основа, сярна киселина и калциев оксид на цени съответно от 314,00лв/м.тон, 127 лв/м.тон, 135 лв/м.тон. Сключиха се множество сделки с различни видове и качества масла, греси, смазки, антифриз и спирачна течност при относително постоянни цени, зависещи от количеството, опаковката и начина на доставка.

За поредна година се търгуваше групата на метали и метални изделия, които са на трето място в кръг „Нехранителни стоки” и сделките формират 3,35 % от общия оборот на кръга, на стойност 2 177 886,98 лева. Цената на скрап от черни метали се движеше в диапазона 170,00 – 240,00 лв/тон, което в сравнение с 2015 г. е понижение от 33 %. Сключиха се сделки за отпадъци от цветни метали - алуминий в диапазон 1690,00 – 1800,00 лв/тон, мед – 6800,00 - 7000,00 лв/тон, бронз – 4100,00 – 5000,00 лв/тон, месинг - 4080,00 – 4910,00 лв/тон и олово – 2100,00 – 2500,00 лв/тон без включен ДДС.

През изминалата година в резултат на икономическия подем на Китай – водещ вносител и потребител на метали и засиленото търсене на основни суровини в глобален мащаб, цената на някои от значимите цветни метали бележи ръст на годишна база - цената на калай се повиши от 8515,00 до 9975,00 щатски долара за тон – с ръст 17 %, а цената на никел скочи с 45 % от 14 560,00 до 21 105,00 щатски долара на тон. На фиг.7 е представена графика на движението на цените на калай и никел на представителния борсов пазар „London metal exchange”.

Фиг.7

Групата на промишлените изделия формира 1,062,977.60 лева от оборота на кръг „Нехранителни стоки” и пазарен дял от 1,64 %.

В рамките на 2016 г. се търгуваха хартия и хартиени изделия и дърво и дървесина на обща стойност 483 262,25 лева от общия оборот.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГОВИЯТА НА КРЪГ „ЗЪРНО” НА ССБ АД

През изтеклата 2016 година, търговията на кръг „Зърно” на ССБ АД, като цялостно отражение на българския, черноморския и световните пазари на зърнени култури, бе повлияна от редица фундаментални и форсмажорни фактори от глобален мащаб. Традиционно на цената на зърното в България влияят:

- агрометеорологичните прогнози и природните условия по време на сеитбата, растежа и прибирането на реколтата;

- конкретните и навременни мелиоративни мероприятия, провеждани от производителите;

- конюнктурата на зърнения пазар в Черноморския регион - Русия, Украйна, Румъния, Казахстан, Турция, както и световно значимите борсови пазари САЩ, Франция и Германия (фиг. 8);

- интересите на крупните търговци и инвестиционните фондове в света;

- политиката на държавите - световни износители и потребители;

- прогнозите за равнищата на производство и потребление на зърно;

- курса на еврото и американската валута;

- цената на горивата, на работната ръка и селскостопанската техника.

Фиг.8

2016 година се характеризираше с противоречиво и в същото време доста динамично развитие на зърнените пазари. Цените на световните пазари, най-вече при пшеницата, бяха подчинени на низходящ тренд, обусловен от превишаване на производството над потреблението в глобален мащаб и най-вече рекордните наличности в Черноморския регион.

Тези фактори доминираха търговията със зърно в страната, както и на ССБ АД, като отново преобладаващата част от сделките се сключваха извън борсовия под. Сключените сделки на борсата (18 на брой) бяха на обща стойност 1 010 110.00 лева. и са структурирани в процентно отношение на фиг. 9.

Фиг.9

Хлебна пшеница

Сключените договори на ССБ АД, не само за хлебна, но и за фуражна пшеница, имат практически цели и са с физическа доставка и общата им стойност е 341 800,00 лева и пазарен дял в кръг „Зърно” от 36,63 % за хлебна пшеница и 1,66 % за фуражна пшеница. Основно сделки се сключиха в периода юни-септември, когато на пазара излезе новата реколта и производителите традиционно се нуждаят от свежи средства за следващия цикъл, като същевременно имаше засилено търсене на зърно за износ.

Трябва да отбележим, че на всички международни пазари, както и в България, през месец юни 2016 г. цените поеха рязко надолу, в резултат на благоприятните прогнози на Световния съвет по зърното и Министерство на земеделието на САЩ за обема на производството, сравнено с ръста на потреблението в световен мащаб и в следствие на това рекордното увеличение на количеството преходни запаси за реколтната 2016/2017 година.

Все още има какво да се желае в посока на развитие на пазара на зърно в България и конкретно на кръг "Зърно" на ССБ АД в сравнение с изминалата година. Това се дължи основно на слабата информираност на производителите за ролята на стоковата борса и нежеланието на купувачи (мелници, търговци, износители) да „излязат на светло”, т.е. прозрачния и фючърсно защитен пазар – борсата. Динамиката на цената на пшеницата през 2016 г. в България, Унгария и Украйна графично е представена на фиг.10.

Фиг.10

В началото на годината цените на пшеницата в света и Черноморския регион бяха относително стабилни. Надеждите за високо качество и обем на реколта 2016 г., в следствие на целевите държавни субсидии, както и количеството преходни запаси, запази котировките „продава” за хлебна пшеница в България през м.януари - февруари 2016 г. на нива 300,00-320,00 лева на тон без ДДС (300,00-320,00 лв./тон 2015 г.). През месеците март, април и май прогнозите в световен мащаб, най-вече числата публикувани от световните анализатори за обема на новата реколта, новините за отлагане на внос от страна на Китай, агресивният износ от Черноморския регион - Украйна, Русия и Казахстан доведоха до спад на цените в световен мащаб, което се отрази и на пазара на зърно в България. Цените през юли - август в страната паднаха до стойности под 270,00 лева на тон без ДДС. На ССБ АД се сключиха сделки през месеците юли и август на нива 250,00 - 260,00 лева за хлебна пшеница от производител.

Ситуацията след месец септември и началото на октомври се балансира поради факта, че на пазара на пшеница намаля агресивния износ на рекордните количества зърно от Русия и Украйна в следствие на нормалното влошаване на метеорологичните условия и започналата кампания на държавите за запълване на вътрешните запаси.

В началото и края на 2016 година цената на хлебна пшеница е на нивата показани на фиг.11. Цените са за незабавна доставка – сравнителен анализ на борсовите пазари в Северното полукълбо в долари на тон.

Фиг.11

Цените на повечето представителни пазари са в низходяща посока, с отрицателен знак в проценти, с изключение на Франция и Германия. Това се дължи на факта, че поради лошите агрометереологични условия, реколтата в Западна Европа беше силно компроментирана.

В световен план България не е толкова голяма страна - износител на пшеница, за да може да влияе значително на глобалния зърнен пазар. Цените, на които се реализира българската пшеница на външните пазари, се определят до голяма степен от цените на големите страни - производители от ЕС и все по-силно от страните от Черноморския регион – Русия, Украйна и Казахстан.

Царевица

Сделките за царевица, сключени на кръг „Зърно” на ССБ АД през 2016 г. представляват 24,02 % от оборота на кръга и са на обща стойност 242 610,00 лева, като преобладаващите контрагенти - купувачи през годината са държавните горски стопанства.

В началото на 2016 г. царевицата на зърно на ССБ АД запази цените си на нива от края на предходната година, които бяха между 260,00-360,00 лева на тон без ДДС (260,00-320,00 лв. за тон 2015). През първото тримесечие на годината на борсата се сключиха множество сделки на нива 270,00 – 360,00 лв/тон за ронена царевица насипно и по реда на ЗОП на цена 368,00 лв/тон без ДДС за ронена царевица в чували по 25 кг. закарана до складове на купувача.

Прогнозите на Световния съвет по зърното за рекордната нова реколта /1 038 мил. тона/, спадът в производството на биогорива, както и понижението в цените на другите зърнени култури и по-специално на пшеницата допринесе за низходящ тренд след месец юни на цената на царевицата за фураж. Цените на царевицата в България плътно следваха тенденцията на международните пазари, където наблюдавахме сходна картина в движението, както при графиката на пшеницата (фиг.8).

На годишна база (фиг.12) отчитаме стабилизиране на цената на царевицата в Унгария на ниво около 150,00 долара за тон, цената FOB на щатската царевица е в рамките на 170,00 долара за тон, а цената на украинската царевица се вдигна с 3 % до 170,00 щ.д./тон.

Фиг.12

Експертите акцентираха върху понижението на потреблението на царевица и основните маслодайни култури през настоящия сезон, не само за фураж, като следствие от световната икономическа криза, но и за производство на биогорива. Проблемът с биогоривната политика е изключително сериозен и светът отчаяно се нуждае от правилна стратегия в конкурентната битка между продоволствения и горивния пазар. Същевременно има фактори влияещи на цената, произтичащи от икономическата криза в развитите страни и очакваната депресия, които се очаква да предизвикат значителен спад в платежоспособното търсене. Като поддържащ цената /балансиращ/ фактор в глобален световен мащаб се изтъква факта, че Китай като най-голям потребител на тази зърнена култура, ще увеличи вноса с около 3 мил. тона през следващата реколтна година.

Маслодаен слънчоглед

През изминалата 2016 маслодайният слънчоглед заема най-голям пазарен дял от 36,63 % в търговията на кръг "Зърно" на ССБ АД, с общ оборот от 370 000,00 лева.

В началото на месец януари цената в България на слънчогледа беше в диапазона 690,00 - 720,00 лева на тон без ДДС (580,00-630,00 лева на тон 2015 г.). В периода март - май цената се понижи в диапазона от 620,00 - 690,00 лева на тон без ДДС и на сесиите на ССБ АД се сключиха сделки на ниво от 620,00 лв/тон без ДДС. През месец октомври, след като започна да излиза на пазара новата реколта бяха регистрирани сделки на ниво от 600,00,00 лв/тон без ДДС, което представлява понижение на цената с 12 % на годишна база. В периода от месец ноември - декември цената се стабилизира в диапазон 680,00-710,00 лева на тон без ДДС, което е в съответствие с движението на цените на външните пазари.

Причината за разнопосочното движение на цените на слънчогледа в рамките на изминалата година са не достатъчно добрата реколта в световен мащаб, но се балансират с намаленото потребление на суровината за производство на биогорива (фиг. 13).

Фиг.13

На международните пазари в края на годината цената на маслодайния слънчоглед достигна нива от: Унгария – 376,00 /428,00 през декември 2015/ долара на тон; Русия – 350,00 /352,00/ долара на тон; Украйна – 403,00 /410,00/ долара на тон.

През 2016 г. на кръг "Зърно" се сключиха сделки за ечемик и овес на обща стойност 55 700 лева, което представлява 5,51 % от оборота на кръга.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОБЗОРИ И АНАЛИЗИ ОТ ССБ АД

Дейността на отдел “Информация и анализ” към дирекция „Търговия и информация” в ССБ АД през изминалата 2016 година се оптимизира и продължи с нарастващ темп, като бележи относително високо резултати спрямо предишни години. Главните причини за това са:

- традиционното активно търсене и използване на наша и световна борсова информация и анализи от банки, данъчни служби, съдебни институции, търговци и масмедии;

- редовно обновяване, усъвършенстване и увеличаване на техническата база;

- ежедневно допълване на информационната база данни, позволяваща изготвянето на задълбочени анализи на световния и вътрешен пазар и тенденциите в развитието му;

- развитие в квалификацията на експертите, занимаващи се непосредствено с информационни услуги, обзори и анализи, допринасящо за нарастване на качеството и количеството на издаваните аналитични справки.

Традиционно и през изминалата година, потребители на борсовата и ценова информация останаха частни фирми, съдебни институции, вещи лица, министерства, подразделенията на Националната агенция по приходите, митнически служби, търговски банки, търговци и не на последно място средствата за масово осведомяване. Като предпочитан начин за получаване на пазарните обзори продължи да се утвърждава електронната среда. В тази връзка трябва да отбележим, че редовно актуализираната ни интернет страницата на български и английски език беше посетена около 400 000 пъти за 2016 г.

Вече единадесета година продължи традицията ССБ АД да провежда ежемесечно редовни брифинги с журналисти, на които са предоставяни обстойни сравнителни анализи и актуални коментари на цените и тенденциите на световни пазари на основните суровини.

Освен редовните дейности, като обновяване и обогатяване на информационната база данни, задълбочаване на пазарните анализи, както за вътрешните, така и за световните пазари, служителите на направлението успяха да посрещнат и удовлетворят солидното количество отправени към борсата заявки. В допълнение към оперативната борсова информация, нараснаха в количествено и качествено отношение информационните справки и анализите на ценови котировки за най-търгуваните стоки през 2016 г. - енергоносителите и зърнените култури. Изключително полезна беше събираната и предоставяна след обработка информация при създалото се напрежение в страната, касаещо икономическата криза в световен мащаб. Всеки от потребителите беше в състояние да прогнозира и оформя бъдещото си поведение на пазара, в съответствие със своите интереси, разчитайки на професионализма на служителите на ССБ АД и високото качество на предоставената услуга.

Във връзка с нарасналата оперативна дейност на отдел „Информация и анализ” бяха значително увеличени компютърните мощности и беше преструктурирана и доизградена вътрешната и свързана с външни връзки компютърна мрежа. С нарастване на изискванията от непосредствените участници в борсовата търговия - брокерите и тяхната потребност от оперативна електронна връзка с клиентите при изпълнение на техните поръчки, беше обновена безжичната интернет мрежа в борсовата зала. Успешно продължи и поддържането, експлоатацията и доусъвършенстването на специализираната електронна борсова система, която включва в себе си целия цикъл на търговия на ССБ АД - от получаване на офертите до регистрацията на сключените сделки, а така също и електронни регистри с пълна информация за борсовите членове и техните брокери.

През миналата година не прекъсна съвместната ни работа с “Профекс консулт” ЕООД и редовно три пъти седмично се изготвяха обширни пазарни анализи за състоянието на световния зърнен пазар, пазарите на захар, олио и кафе. Абонати на тези обзори през цялата изминала година бяха предимно банки и крупни търговци на зърно и храни, както и държавни институции.

Продължи редовното изготвяне на ежемесечни справки за дейността на ССБ АД и тяхното предоставяне на ДКСБТ. Осигурена бе 100 % от необходимата на комисията борсова информация относно стокови групи, цени на основни продукти и сключени сделки, която се използва за популяризиране на борсовата търговия в България.

Традиционен партньор и потребител, както и през изминалите години, на обобщена ценова и статистическа информация си остана и Системата за агро-пазарна информация /САПИ/, която използва получената от направлението информация, наред с други източници, в своите периодични бюлетини. Продължи дългогодишното ни сътрудничество с всички национални и регионални печатни, ефирни и електронни медии.

И през 2016 г. фирмите - членове на ССБ АД получаваха редовно по е-mail пълна информация за борсовата дейност два пъти седмично: във вторник – списъците с оферти за предстоящите сесии и в петък – протоколите от вече проведените сесии за зърно, хранителни и нехранителни стоки, както и таблица за данните по сключените сделки на пода на Софийска стокова борса АД. Тази информация е поддържана и за публично достояние на web-страницата на борсата www.sce-bg.com.

С поглед към изминалата година може да подчертаем, че продължи да нараства ролята на ССБ АД като източник на обективна, редовна и аналитична информация за цени в света, региона и страната, което все по-пълно я доближава до основната й функция като борса, а именно високо организиран стоков пазар.

ДИНАМИКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ НА ССБ АД

Повече от четвърт век устойчивият растеж на интелектуалните активи на ССБ АД се изразява, от една страна в непрестанното утвърждаване принципите на борсовата търговия и в укрепване ролята на стоковата борса в национален и международен мащаб, а от друга – в качественото усъвършенстване на специфичните борсови системи и на човешкия капитал на Софийска стокова борса АД (ССБ АД).

Главното събитие в борсовата търговия в страната през 2016 година бе тържественото отбелязване на 25-годишнината от началото на активната работа на Софийска стокова борса. Създадена на 11.04.1991 г. и започнала непрекъсната работа два месеца по-късно борсата се превърна в необходима институция на съвременната пазарна икономика на модерната правова държава и в задължителен елемент на родната пазарна инфраструктура. Получените поздравления по случай празника от родни и чуждестранни институции, борси, пазарни субекти, организации, съюзи и асоциации свидетелстват за утвърдения имидж на Софийска стокова борса. В качеството си на редовен член на световната Асоциация на фючърсните пазари (AFM), ССБ АД особено цени приветствията на чуждестранните стокови борси и пожеланията им за бъдещото й развитие. На 11.04.2016 г. Ръководството на борсата даде официален брифинг по случай 25-годишния юбилей на Софийска стокова борса и представи анализ на развитието на борсовата търговия в България за този период. На 26.05. 2016 г. в прес-центъра на Националния дворец на културата бе дадена пресконференция на която бе обнародван Меморандум за юбилея и бяха обявени мероприятията, посветени на честването му.

Важно направление в нарастването на интелектуалните активи на ССБ АД е утвърждаването на принципите и методите на борсовата търговия и усъвършенстването на борсовите правила и системи. На 18.05.2016 г. в заседателната зала на Университета за национално и световно стопанство бе изнесена публична лекция за състоянието и перспективите на борсовата търговия у нас от Ръководството на ССБ АД. На 2.06.2016 г. в хотел „Шератон” бе проведена кръгла маса по проблемите на борсовата търговия в България, организирана съвместно от Софийската стокова борса и Българската фондова борса-София. В нея взеха участие освен специалисти и университетски преподаватели по борсите и представители на законодателната и изпълнителната власт на Р България. На 7.06.2016 г. пред гостите на организирания коктейл в хотел „Маринела” бе представена специално написаната книга за юбилея от журналистката Десислава Николова „Софийска стокова борса – 25 години борсова търговия”.

Борсата продължи да бъде често търсен партньор от редица национални институции в стремежа им да решават по-ефективно проблемите в развитието на България, което свидетелства за нарасналия имидж на ССБ АД. Непрекъснато откликваме и на желанието за партньорство от страна на регулаторния орган на борсовата търговия в България – Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Борсата продължи контактите си с останалите 2 стокови борси в страната с цел създаването на единен централизиран и концентриран национален открит пазар в България. На 17.10 2016 г. в залата на Българска телеграфна агенция бе представен предварително подготвения от ръководствата на Софийска стокова борса АД и Българска стокова борса Меморандум за обединение на двете борси през 2017 т.

Членовете на ръководството на ССБ АД разшириха и активизираха участията си в редица научни, учебни, експертни и консултативни съвети и комисии в страната. Главният изпълнителния директор на ССБ АД продължава да е член на Националния консултативен съвет по зърното към Министерство на земеделието и продоволствието, а така също и Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на БАКБ, а бившият изпълнителен директор на борсата вече девета година е член на Генералната асамблея на AFM.

Продължи активната ни международна дейност в областта на борсовата търговия. Независимо, че не взехме участие (поради вътрешни и външни пречки) в ХІХ-тата ежегодна среща на Асоциацията на фючърсните пазари (AFM), проведена през м. март 2016 г. в Истанбул (Турция), продължихме сътрудничеството си с борсите-членки на AFM. На 26.01.2016 г. участвахме в брифинга на Букурещката стокова борса, а на 4.02.2016 г. – на Будапещенската стокова борса. На 21-22.04.2016 г. приехме в ССБ АД делегация на Индонезийската стокова борса и проведохме взаимноизгодни срещи и ползотворни разговори.

Популяризирането и разясняването на борсовата търговия се реализираше посредством разнообразни научни и научно-приложни инициативи. Трудно е подробното изброяване на индивидуалните изяви на сътрудниците на ССБ АД в средствата за масова информация и електронните медии, но няма седмица без отразяване на мнение на борсов експерт от различните издания на ежедневния и периодичния печат, както и в Internet. Освен редицата публикувани статии и дадени интервюта, членовете на ръководството на ССБ АД взеха дейно участие в научни конференции, симпозиуми и семинари, посветени на различните аспекти на борсовата търговия. Традиционно участваме в конференциите на Съюза на икономистите в България и в други подобни мероприятия..

По линията на образователната и квалификационна подготовка по въпросите на борсовата търговия продължи упорита работа по обучението на подрастващото поколение по проблемите на съвременната борсова търговия. Дисциплината "Борси и борсови операции", въведена със сериозния принос на ръководителите на ССБ АД, се утвърди в учебните програми на всички университети в страната и се преподава по техни учебници. Освен това редица колежи и средни специални училища също изучават подобен предмет и с това допринасят за адекватната подготовка на утрешните пълнолетни граждани на България за работата им в условията на действаща, индустриално развита пазарна икономика. Ръководството на ССБ АД и през 2016 г. участва в лекторски екипи за обучението на специалисти от практиката по въпросите на борсовата търговия. Главният изпълнителен директор е хоноруван преподавател в катедра „Статистика”, а бившият изпълнителен директор е дългогодишен хоноруван доцент във факултет „Международни икономически отношения и бизнес” на Университет за национално и световно стопанство.

Активно продължава осигуряваната от експертите на ССБ АД длъжностна подготовка по брокерска правоспособност за работа на стокова борса.

*     *      *

Вече четвърт век Софийска стокова борса активно защитава правилния път на своето развитие и нарасналата си роля на концентриран, високоорганизиран, открит пазар в националната икономика, с което трайно се утвърди в качеството си на необходим елемент от пазарната инфраструктура на съвременната българска правова държава и като важна институция на гражданското общество у нас.