СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 г.


София, Януари 2018 г.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА ПРЕЗ 2017 г.

След преобразуването на Софийска стокова борса в акционерно дружество и лицензирането й през 1998 година оборотът в стойностно изражение от 44 000 000 лева за 1999 г. нарасна последователно до 795 816 567 лв. през 2012 г. През следващите години, с кратки изключения, започна спад в борсовата активност като годишният оборот през 2016 г. стигна до 66 488 607,74 лв., а броят на регистрираните на ССБ АД сделки намаля, достигайки 494 броя. С удоволствие отбелязваме факта, че през 2017 година оборота се увеличи цели четири пъти до 266 030 197,35, а броя на сключените борсови сделки нарасна внушително до 704 броя спрямо предишната година.

Фиг.1

Оборотът по тримесечия през 2017 г. беше разпределен логично в съответствие с пазарната конюнктура и нагласата на пазара (например слабите летни месеци) и съвсем очаквано, предвид дългогодишните ни наблюдения в тази посока.

Фиг.2

За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват основно сделки в кръг „Нехранителни стоки” и в частност с горива и нефтопродукти. Активната търговия с широк спектър горива, използвани за битово и промишлено потребление, утвърждава имиджа на ССБ АД като представителен пазар за горива и енергоносители в национален мащаб. През 2017 г. за пореден път относителният дял на кръг „Нехранителни стоки” нарасна. В това отношение ССБ АД следва практиката на световните стокови борси, в чиято дейност най-активно се търгуват т.н. „нехранителни борсови стоки” – енергоносители, химикали, метали, дървен материал, тъкани и т.н.

В кръг „Нехранителни стоки” бяха сключени 694 броя сделки на обща стойност 256 105 236,95 лева (64 920 162,74 лева през 2016 г.), което представлява увеличение в сравнение с миналата година с 3,9 пъти. Оборота при сделките на кръг „Хранителни стоки” бележи ръст от 11 пъти и е с общ оборот от 6 385 790,00 лева (558 335,00 лева през 2016 г.).

Търговията на кръг „Зърно” през 2017 година обхваща типично борсови стоки, които традиционно се търгуват на световните пазари, като са сключени сделки на обща стойност 3 539 170,40 лева (1 010 110,00 лева през 2016 г.), което е с 3,5 пъти над оборота в този кръг през 2016 г. Спадът обаче в броя на сделките (7 в сравнение с 18) се дължи основно на слабата информираност на масовите производителите и потребителите (фермери, мелници, животновъди, търговци, износители) в зърнения сектор за ролята на стоковата борса и нежеланието им да „излязат на светло”, т.е. прозрачния пазар с възможности за защитени фючърси и гарантирано обезпечение на сделките.

АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В КРЪГ „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”

През 2017 година, активността в кръг „Хранителни стоки” беше относително по-добра от резултатите, постигнати предишната година. Сключиха се сделки на обща стойност 6 385 790,00 лева. Обект на сделки бяха традиционни в този раздел, присъстващи и на международните пазари стоки като ядки, фуражи и семена за посев.

През 2017 г. в отдел "Информация и анализ" на ССБ АД, както и при други стратегически стоки, следихме цените и регистрирахме намаление в цената на суровото слънчогледово олио на най-представителния пазар в световен мащаб – борсата в Ротердам. (фиг.3). В началото на годината цената беше на ниво около 820,00 долара за тон, а в края падна с 5 % до нива от 775,00 долара за тон. Най-ниската стойност бе регистрирана през месец март – 770 лв./тон.

Фиг.3

В България, за разглеждания период, цената на слънчогледово олио в ПВЦ бутилки по 1 литър без ДДС отбеляза намаление с около 7 %. В началото на годината цената на едро беше 1,74 лева за бутилка, а към настоящия момент е средно около 1,62 лева за бутилка.

През годината на борсовия под се сключиха сделки за тиквено семе на цени от 2 933,75 лв./тон до 3 227,12 лв./тон и орехова ядка на цена 12 712,90 лв./тон. Посочените цени са без ДДС.

На българския пазар през месец януари бяла рафинирана захар в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1,29 лв./кг., а в края на годината през месец декември цената падна до 1,09 лв./кг. без ДДС, което е намаление на цената с около 16 %.

Захарта като основна борсова стока следихме през цялата година и на представителните международни пазари (фиг.4). Цената й отбеляза спад от 27 % за бяла рафинирана захар, търгувана на борсата в Лондон и 28 % за сурова нерафинирана захар, търгувана на борсата в Ню Йорк. В началото на годината цените бяха съответно 542,90,00 щ.д./тон - Лондон и 452,15,00 щ.д./тон - Ню Йорк. В края на годината цените се понижиха до нива 393,80 щ.д./тон - Лондон и 325,60 щ.д./тон - Ню Йорк.

Фиг.4

Брашното като типична борсова стока и тази година активно присъства в офертните списъци, като котировките „продава” бяха предимно от производители (мелници). На българския пазар през месец януари брашно тип 500 в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 0,68 лв./кг., а в края на годината през месец декември цената се понижи на 0,65 лв./кг. без ДДС, което е понижение с 4 % за година.

Общата констатация за ценовите нива на хранителните стоки, търгувани на пода на ССБ АД през 2017 г. е, че те са в пълно съответствие с тези на световните борсови пазари, което означава, че България все повече става неотделима част от глобалното пазарно пространство.

АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В КРЪГ „НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”

За поредна изминала година се потвърждава тенденцията повечето сделки на ССБ АД - 694 броя, да се сключват на кръг „Нехранителни стоки”, като през 2017 г. този кръг формира преобладаващата част от борсовия оборот или 256 105 236.95 лева.

Търгуваните обеми горива и нефтопродукти формират 97,14 % от общия оборот на кръг „Нехранителни стоки” или 248 785 503,46 лева.

В групата на горивата и нефтопродуктите на пода на ССБ АД през 2017 г. се търгуваха дизелово гориво с дял от 48,21 % , различни видове бензин с дял 28,92 %, газьол – 11,87 %, котелно гориво – 7,40 %, газ пропан-бутан – 1,35 %, масла и смазки – 1,20 %, природен газ – 0,92 % и авиационен керосин – 0,12 % (фиг.5).

Фиг.5

На ССБ АД през изминалата 2017 година най-активно от групата на „Горива и нефтопродукти” се търгуваше дизеловото гориво и в началото на годината се сключиха сделки на нива от 1666,67 – 1733,33 лева за хил.л. без ДДС, докато в края на годината достигнаха нива от 1658,33 - 1691,25 лева на хил. литра без ДДС. Активно се търгуваха и различни видове бензин в диапазон в началото 1675,00 – 1733,33 лв./хил.л. и в края – 1683,33 – 1716,00 лв./хил.л. Газ пропан – бутан се търгува както следва: януари – 780,00 -800,00; декември – 675,00 – 766,67 лв/хил.л. Газьол – януари – 1592,85 – 1636,00; декември – 1556,00-1558,00 лв./хил.л. Цените са в диапазон в зависимост от количество, транспорт, франкировка и срок на доставка.

През 2017 г. цените на основните горива неизменно следваха посоката на цената на суровия петрол (фиг. 6), която, както е известно влияе в голяма степен на всяка сфера от съвременната икономика.

Фиг.6

В началото на годината средната цена на суровия петрол (на база наблюдавана кошница от 15 различни сорта на няколко международни пазара и плац Средиземно море) беше 57,00 долара за барел, мина през най-ниската стойност от година насам през месец юни – 45,00 долара за барел и достигна към настоящия момент 66,00 долара за барел, т.е. бележи увеличение с около 16 % за годината. Това беше и е един от основните фактори за формиране на оборота на ССБ АД през 2017 г., тъй като доведе до леко увеличение в цената на горивата, които са най-търгуваната стока в кръг „Нехранителни стоки”.

На второ място в кръг „Нехранителни стоки” активно се търгуваше групата на химикалите и химическите продукти, която формира 1,31 % от борсовия оборот на кръга на обща стойност 3 342 797,14 лв. Сключиха се множество сделки с различни видове и качества масла, греси, смазки, антифриз и спирачна течност при относително постоянни цени, зависещи от количеството, опаковката и начина на доставка. Цената на моторното масло през януари беше 17 900,0 – 18 570,00, през декември – 18 566,67 лв./хил.л. без ДДС.

За поредна година се търгуваше групата на метали и метални отпадъци, които са на трето място в кръг „Нехранителни стоки” и сделките формират 1,01 % от общия оборот на кръга, на стойност 2 588 033,42 лева. Цената на скрап от черни метали се движеше в диапазона 152,00 – 182,00 лв./тон, което в сравнение с 2016 г. е понижение от 29 %. Сключиха се сделки за отпадъци от цветни метали - алуминий в диапазон 1720,00 – 1830,00 лв/тон, а скрап от стомана 1440,00 – 1960,00 лв./тон без включен ДДС.

Групата на промишлените изделия и оборудване формира 819 169,92 лева от оборота на кръг „Нехранителни стоки”.

В рамките на 2017 г. се търгуваха дърва за горене на цени януари 70,00 лв./куб.м., а през декември – 125,00 лв./тон без ДДС. През 2017 г. се изтъргуваха и въглища в диапазона 254,17 лв./тон през януари и 291,67 лв./тон през декември.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГОВИЯТА НА КРЪГ „ЗЪРНО” НА ССБ АД

През изминалата 2017 година в кръг „Зърно” се сключиха 7 на брой сделки на обща стойност 3 539 170,40 лева. по всички контракти, търгуващи се в този кръг. Структурата, в процентно отношение, по различните видове зърно са представени на фиг. 7.

Фиг.7

2017 година се характеризираше с противоречиво и в същото време доста динамично развитие на зърнените пазари. Цените на световните пазари, най-вече при пшеницата, бяха подчинени на силни амплитуди, обусловен от превишаване на производството над потреблението в глобален мащаб и най-вече рекордните наличности в Черноморския регион.

Тези фактори доминираха търговията със зърно в страната, както и на ССБ АД, като отново преобладаващата част от сделките се сключваха извън борсовия под.

През изтеклата 2017 година, търговията на кръг „Зърно” на ССБ АД, като цялостно отражение на българския, черноморския и световните пазари на зърнени култури, бе повлияна от редица фундаментални и форсмажорни фактори от глобален мащаб. Традиционно на цената на зърното в България влияят:

- агрометеорологичните прогнози и природните условия по време на сеитбата, растежа и прибирането на реколтата;

- конкретните и навременни мелиоративни мероприятия, провеждани от производителите;

- конюнктурата на зърнения пазар в Черноморския регион - Русия, Украйна, Румъния, Казахстан, Турция, както и световно значимите борсови пазари САЩ, Франция и Германия (фиг. 8);

- интересите на крупните търговци и инвестиционните фондове в света;

- политиката на държавите - световни износители и потребители;

- прогнозите за равнищата на производство и потребление на зърно;

- курса на еврото и американската валута;

- цената на горивата, на работната ръка и селскостопанската техника.

Фиг.8

Хлебна пшеница

Сключените договори на ССБ АД, не само за хлебна, но и за фуражна пшеница, имат практически цели и са с физическа доставка и общата им стойност е 2 730 098,00 лева и пазарен дял в кръг „Зърно” от 76 % за хлебна пшеница и 1 % за фуражна пшеница. Основно сделки се сключиха в периода юни-декември, когато на пазара излезе новата реколта и производителите традиционно се нуждаят от свежи средства за следващия цикъл, като същевременно имаше засилено търсене на зърно за износ.

Трябва да отбележим, че на всички международни пазари, както и в България, през месец юли 2017 г. цените поеха рязко надолу, в резултат на благоприятните прогнози на Световния съвет по зърното и Министерство на земеделието на САЩ за обема на производството, сравнено с ръста на потреблението в световен мащаб и в следствие на това рекордното увеличение на количеството преходни запаси за реколтната 2017/2018 година.

Все още има какво да се желае в посока на развитие на пазара на зърно в България и конкретно на кръг "Зърно" на ССБ АД в сравнение с изминалата година. Това се дължи основно на слабата информираност на производителите за ролята на стоковата борса и нежеланието на купувачи (мелници, търговци, износители) да „излязат на светло”, т.е. прозрачния пазар с възможности за защитени фючърси и гарантирано обезпечение на сделките. Динамиката на цената на пшеницата през 2017 г. в България, Русия и Украйна графично е представена на фиг.9

Фиг.9

В началото на годината цените на пшеницата в света и Черноморския регион бяха относително стабилни. Надеждите за високо качество и обем на реколта 2017 г., в следствие на целевите държавни субсидии, както и количеството преходни запаси, запази котировките „продава” за хлебна пшеница в България през м. януари - май 2017 г. на нива 280,00-300,00 лева на тон без ДДС (300,00-320,00 лв./тон 2016 г.). През следващите месеци поради прогнозите в световен мащаб, най-вече числата публикувани от световните анализатори за обема на новата реколта, новините за отлагане на внос от страна на Китай, агресивният износ от Черноморския регион - Украйна, Русия и Казахстан доведоха до стабилизиране на цените в световен мащаб, което се отрази и на пазара на зърно в България. На ССБ АД се сключиха сделки през месец август на ниво 273,00 лева. В края на месец декември котировките на ССБ АД са в диапазона 280,00 – 300,00 лв./тон.

Ситуацията в края на годината се балансира поради факта, че на пазара на пшеница намаля агресивния износ на рекордните количества зърно от Русия и Украйна в следствие на нормалното влошаване на метеорологичните условия и започналата кампания на държавите за запълване на вътрешните запаси.

В световен план България не е толкова голяма страна - износител на пшеница, за да може да влияе значително на глобалния зърнен пазар. Цените, на които се реализира българската пшеница на външните пазари, се определят до голяма степен от цените на големите страни - производители от ЕС и все по-силно от страните от Черноморския регион – Русия, Украйна и Казахстан.

Царевица

Сделките за царевица, сключени на кръг „Зърно” на ССБ АД през 2017 г. представляват 7 % от оборота на кръга и са на обща стойност 232 822,40,00 лева, като преобладаващите контрагенти - купувачи през годината са държавните горски стопанства.

В началото на 2017 г. царевицата на зърно на ССБ АД запази цените си на нива от края на предходната година, които бяха между 270,00-300,00 лева на тон без ДДС и след леки флуктоации, запази тези нива и към декември. Интерес представлява факта, че за първи път на сесиите на ССБ АД през месец юни 2017 г. се появиха котировки „купува” за биоцаревица и през месец октомври се сключи сделка на цена 469,40 лв./тон без ДДС.

Прогнозите на Световния съвет по зърното за рекордната нова реколта /1 044,8 мил. тона/, спадът в производството на биогорива, както и стабилизацията в цените на другите зърнени култури и по-специално на пшеницата допринесе за стабилно развитие след месец август на цената на царевицата за фураж. Цените на царевицата в България плътно следваха тенденцията на международните пазари, където наблюдавахме сходна картина в движението, както при графиката на пшеницата (фиг.10).

Фиг.10

Експертите акцентираха върху понижението на потреблението на царевица и основните маслодайни култури през настоящия сезон, не само за фураж, като следствие от световната икономическа криза, но и за производство на биогорива. Проблемът с биогоривната политика е изключително сериозен и светът отчаяно се нуждае от правилна стратегия в конкурентната битка между продоволствения и горивния пазар. Същевременно има фактори влияещи на цената, произтичащи от икономическата криза в развитите страни и очакваната депресия, които се очаква да предизвикат значителен спад в платежоспособното търсене. Като поддържащ цената /балансиращ/ фактор в глобален световен мащаб се изтъква факта, че Китай като най-голям потребител на тази зърнена култура, ще увеличи вноса през следващата реколтна година.

Маслодаен слънчоглед

През изминалата 2017 маслодайният слънчоглед заема втори по големина пазарен дял от 13 % в търговията на кръг "Зърно" на ССБ АД, с общ оборот от 477 500,00 лева.

В началото на месец януари цената в България на слънчогледа беше в диапазона 640,00 – 700,00 лева на тон без ДДС (690,00 - 720,00 лева на тон 2016 г.), което представлява понижение с 16 % на годишна база. През месец март сделки се сключваха на цена 680,00 лева на тон без ДДС. В периода от месец ноември - декември цената се стабилизира в диапазон 530,00 – 560,00 лева на тон без ДДС, което е в съответствие с движението на цените на външните пазари.

Причината за разнопосочното движение на цените на слънчогледа в рамките на изминалата година и срива в края на същата са достатъчно добрата реколта в световен мащаб, но се балансират и с намаленото потребление на суровината за производство на биогорива.

И при слънчогледа, както при царевицата, през месец юни се появи за първи път на ССБ АД, търсене на био слънчоглед на цена 800,00 лв./тон без ДДС. Продавачи се появиха почти веднага с цена от 1150,00 лв./тон, но до края на декември свалиха цената едва до 1050,00 лв./тон без ДДС. Все пак факта, че в България вече има търсене и предлагане на био зърна е силно положителен.