Базови борсови цени на горива

За справки по Базови борсови цени на горивата, моля обърнете се към екипа на ССБ АД.

БАЗОВИ БОРСОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВА /ББЦ/ в сила от 17.00 ч. на 2 декември 2022 г.
ББЦ е формирана като средно аритметична цена на база 10 /десет/ поредни, последно сключени на пода на Софийска стокова борса АД сделки, за конкретната стока.
Наименование на стокатаБазова борсова цена в лева на хил.литра без ДДСCPV код от списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП
Бензин А95Н2333.5009132100-4
Дизелово гориво 2672.6509134200-9
Газьол за ПКЦ2553.1909134000-7
Газ пропан бутан932.8309122000-0
Стойностите на базисната борсова цена за всяка от стоките ще бъдат публикувани до 5-то число на всеки месец.
За допълнителна информация относно Базисната борсова цена се обръщайте към Секретариата на борсата.