Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 47
17 - 20 ноември 2020 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXWN.Q.400.00
Количество (тона)0.001500.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP380.00 - 400.00430.00
Количество (тона)20.0020.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW750.00 - 780.00800.00 - 830.00
Количество (тона)150.00250.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество