Сертифициране на брокери

Софийска стокова борса АД провежда курсове за получаване на брокерска правоспособност за работа на стокова борса в България по план, утвърден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)

• Съгласно Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) всеки борсов посредник, работещ на стокова борса в България трябва да е професионално подготвен и държавно регистриран.;
• Курсът е осемдневен, интензивен и е осигурен с учебни материали и литература по цялата тематика, лекторите са изтъкнати учени и водещи специалисти от нашата практика;
• Цената на пълния курс е 600 лв. (с включен ДДС) за един участник, с включени специализирана литература и комплект учебни материали. Успешно завършилите курса получават сертификат“А“ за брокерска правоспособност, с който придобиват статут на сертифициран брокер за търговия на стокова борса;
• Придобитият сертификат“А“ от ССБ АД, дава право на носителя да се регистрира в ДКСБТ и директно да получи сертификат за брокерска правоспособност;