Софийска стокова борса АД

История на Софийска стокова борса АД

Събития, история и галерия

История

Съвременната Софийска стокова борса е учредена на 11 април 1991 година на основание чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, като неправителствена организация с идеална цел, необразуваща и неразпределяща печалба от своята дейност. Тя е създадена от 13 на брой банки, институции, фирми и браншови съюзи, обединили усилията си за изграждане на съвременна пазарна инфраструктура у нас чрез поставяне основите на модерна борсова търговия в България. За изпълнителен директор е избран Васил Симов.
Основната идея при учредяването на Софийска стокова борса е тя да бъде концентриран и бързо ликвиден пазар и същевременно икономическо огледало на развитието на пазарните отношения, което със своите информационни системи да ориентира и подпомага производителите, търговците и потребителите от цялата страна. Световният опит през годините доказва, че най-важната задача на борсата като институция е тя да бъде свободно средище за търговия, създаващо условия за стимулиране на развитието на търговските взаимоотношения между търговските субекти в страната. Свободното взаимодействие между производители, търговци и потребители прави от борсата идеален модел на пазара и съвършен регулатор на цените.

Борсата е отворена организация, в която всички членове, независимо от датата на своето присъединяване към Софийска стокова борса, имат равни права.

В приетия през 1996 г. Закон за стоковите борси и тържищата за първи път в новата икономическа история на страната е формулирано понятието „стокова борса“ в качеството й на необходима институция за развитие на модерен пазар. Членският характер на борсата като организация гарантира пълното равенство на всички преки участници в борсовата търговия. Поради тази причина още в чл.1 на глава “Стокови борси” е постановено, че “борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията”.
Ограничението в закона нито един акционер да не притежава повече от 5% от акционерния капитал гарантира корпоративния характер на борсата. Със закона се определят и ролята и мястото на борсовия посредник. В чл. 2 на глава “Брокери” от закона е записано: “брокерът няма право да сключва сделки на борсата за своя сметка нито лично, нито чрез трето лице”. По този начин брокерът защитава гарантирано интересите само на своя клиент, чиято поръчка изпълнява.

За първи път в икономическата история на България се създава организация, която макар че е акционерно дружество по форма, по същество не е търговец. По правило стоковите борси са непечеливши членски организации. Чрез тяхната дейност печелят брокерите, представляващи продавачите и купувачите, защото защитават техните интереси на борсовия под. Печалба формират и членовете на борсовата корпорация, акредитирали брокерите, а те от своя страна със своите вноски издържат самата борса. Стоковата борса обаче трябва да остане непечеливша, за да може да запази своя неутралитет по отношение на сключваните сделки, защото на нейната територия кристализира в определени цени реалното съотношение между търсенето и предлагането.

През 1998 г. Софийска стокова борса АД получи Лиценз за извършване на дейност като стокова борса от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

През 2008 г. ССБ АД увеличи десетократно своя капитал. През същата година тя стана член на Асоциацията на фючърсните пазари (AFM) като това беше едно признание не само за нас, но и за страната ни.

Годишният оборот на ССБ АД за последните две десетилетия се увеличава от 200 на 700 млн. лв. на годишна база.

ССБ АД разполага с огромен информационен масив в услуга на търговци, държавни институции и клиенти, професионален екип, надеждна структура, както и задълбочено разбиране на пазара и неговите изисквания.

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам