Софийска стокова борса АД

Борсов арбитраж

Компетентност, Правилник и Тарифа за таксите на борсовия арбитраж

Компетентност на борсовия арбитраж

Да дава задължителни тълкувания на Борсовия правилник на Софийска стокова борса АД.

Да решава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки, включително споровете по съществуването и тълкуването им.

Да решава спорове по договорите за борсово посредничество. Да решава и други спорове, предвидени в Борсовия правилник на Софийска стокова борса АД

Борсовият арбитраж решава и извънборсови търговски и граждански спорове,

по отношение на които има арбитражно споразумение между страните.

Делата се разглеждат в съответствие с Правилника за производството пред Борсовия арбитраж при Софийска стокова борса АД.

По арбитражни дела, имащи за предмет спор по сключена борсова сделка, внесеният от страните по сделката депозит се задържа до постановяване на арбитражно решение. При осъдително решение, депозитът на осъдената страна се превежда по сметка на другата страна, с което се компенсира присъдената сума изцяло или частично.

Изпълнителни листове по осъдителните решения се издават от Софийски градски съд въз основа на представено арбитражно решение и Удостоверение от арбитража, че арбитражното решение е в сила.

Арбитражът се състои от Арбитражен съвет, арбитражна колегия и деловодство.

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам