Борсов арбитраж

Борсовият арбитраж е функционално звено на Софийска стокова борса, действуващо като независима правораздавателна институция.


Седалището на арбитража е гр. София, пл.“България“ №1.
Компетентност на Борсовия арбитраж:

А.Борсовият арбитраж има следната изключителна компетентност:

1/ Да дава задължителни тълкувания на Борсовия правилник на „Софийската стокова борса“ АД;
2/.Да решава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки, включително споровете по съществуването и тълкуването им;
3/. Да решава спорове по договорите за борсово посредничество;

4/. Да решава и други спорове, предвидени в Борсовия правилник на „Софийската стокова борса“ АД.
Б. Борсовият арбитраж решава и извънборсови търговски и граждански спорове, по отношение на които има арбитражно споразумение между страните.

Делата се разглеждат в съответствие с Правилника за производството пред Борсовия арбитраж при „Софийската стокова борса“ АД.

По арбитражни дела, имащи за предмет спор по сключена борсова сделка, внесеният от страните по сделката депозит се задържа до постановяване на арбитражно решение. При осъдително решение, депозитът на осъдената страна се превежда по сметка на другата страна, с което се компенсира присъдената сума изцяло или частично.

Изпълнителни листове по осъдителните решения се издават от Софийски градски съд въз основа на представено арбитражно решение и Удостоверение от арбитража, че арбитражното решение е в сила.

Арбитражът се състои от Арбитражен съвет, арбитражна колегия и деловодство.

Арбитражният съвет се състои от председателя на арбитража, неговия заместник и трима членове. Двама от тях са членове на Съвета на директорите на „Софийската стокова борса“ АД или определени от тях лица, а третият е арбитър от арбитражната колегия.

Арбитражната колегия се състои от всички арбитри, включени в листата на арбитража. В листата са включени юристи, завършили право в Софийския държавен университет “Кл. Охридски” с дългогодишен опит в гражданското и търговското право.