Тарифа за борсовите услуги

* Всички цени са без включен ДДС.
I. ЧЛЕHСКИ ВHОСКИ
1Еднократна вноска за придобиване на:
- пълно членство20 000.00 лв
- постоянно членство10 000.00 лв
- временно членство за 6 (шест) месеца2 000.00 лв
2Годишна вноска за членове на борсата:
- платена еднократно до 31.01. 3 000.00 лв
- платена на две части до 31.01. и до 31.07. 2 000.00 лв
- платена месечна до 30-то число на предходния месец 500.00 лв
3Такса за прехвърляне на членство: 2 500.00 лв
4Такса вписване или промяна на обстоятелствата във водените регистри, във връзка с изпълнение на чл.2, ал.4 от НВСР на ДКСБТ.
25.00 лв
II. БОРСОВИ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАHИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАHЕ HА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ ПО СДЕЛКИ С HЕЗАБАВHО ИЗПЪЛHЕHИЕ И ФОРУЪРДHИ СДЕЛКИ:
1Борсовите членове заплащат:
- за внасяне и обявяване на извънредна оферта30.00 лв
- за заверен протокол от борсова сесия30.00 лв
- за корекция по оферта, съгласно чл. 137 от БП30.00 лв
2Лицата, които не са борсови членове заплащат:
- за eднократно получаване на списък на офертите или протокол
40.00 лв
- за получаване по е-mail на протоколите от сесиите на ССБ АД за 1 месец
150.00 лв
- за други справки и информация на борсатасъгл.т.V.
3Борсови такси, заплащани от всяка от страните, за регистрация на сключени борсови сделки:
- за сделки на стойност до 1 000 000.00 лева включително0,15 % от стойността на сделката
- за сделки на стойност над 1 000 001.00 лева включително0,1 % от стойността на сделката
III. БОРСОВИ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАHИ ЗА ВКЛЮЧВАHЕ В КВАЛИФИКАЦИОHHИ БОРСОВИ КУРСОВЕ:
1Курс за брокерска правоспособност, сертификат "А”500.00 лв
2Курс за брокерска правоспособност, сертификат "Б”250.00 лв
3Курс за годишна актуализация на знанията150.00 лв
4Курс за повишаване на квалификациятаиндивидуално за всеки курс
IV. БОРСОВИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАHЕ HА ОФИЦИАЛHИ СПРАВКИ ПО БОРСОВИТЕ РЕГИСТРИ И ЦЕHОВА ИHФОРМАЦИЯ ОТ ССБ АД И МЕЖДУHАРОДHИ СТОКОВИ БОРСИ:
1За всяка справка по борсовите регистри50.00 лв
2Ценова информационна справка за една стока, търгувана на борсов кръг на ССБ АД:
- за конкретна сесия (дата)80.00 лв
- за период от един месец 150.00 лв
- за период от 1 до 6 месеца200.00 лв
- за период от 1 година250.00 лв
3Ценова информационна справка от един международен източник за една стока:
- за конкретна дата 100.00 лв
- за период от един месец 150.00 лв
- за период от 1 година (вкл.графично представяне на данните)300.00 лв
(За повече от една стока и повече от един международен източник, посочените цени се увеличават в съответствие с броя им).
4Обработена информация за цени от борсите в Чикаго, Минеаполис, Канзас, Канада, Япония, Аржентина, Унгария, Париж (вкл.получаване по е-mail)
- еднократно120.00 лв
- седмична информация (за 1 месец)250.00 лв
- ежедневна информация (за 1 месец)320.00 лв
5Ценови обзор и прогнози на международните пазари
- за еднократно получаване170.00 лв
- за един месец абонамент по е-mail250.00 лв
6Ценова информационна справка за Базова борсова цена на ССБ АД:
- за конкретна сесия (дата)80.00 лв
- за период от един месец 150.00 лв
- за период от 1 до 6 месеца200.00 лв
- за период от 1 година250.00 лв
7Информационен пакет I - обработена информация за цени от три международни борси за период до три месеца и графично представяне на данните1000 лв
Информационен пакет II - обработена информация за цени от пет международни борси за период до шест месеца и графично представяне на данните5000 лв
Информационен пакет III - обработена информация за цени от пет международни борси за период от една година и графично представяне на данните10000 лв
V. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАHЕ HА ДУБЛИКАТИ HА:
1Удостоверение на член на "ССБ" АД80.00 лв
2Удостоверение на брокер80.00 лв
3Издаване на ново временно удостоверение1 % от ном.на акциите на временното уд-ние
VI. ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА ССБ АД:
1За ученици, студенти, специализанти и докторанти5.00 лв. на ден
2За граждани 10.00 лв. на ден