Условия за членство

Член на борсата може да бъде всяко лице, имащо качеството на търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон, включително търговските дружества независимо от наличието и размера на чуждестранното участие в тях. Всеки акционер, който притежава акции в размер на 1% от капитала на борсата може да бъде пълен член на борсата. Независимо от начина на придобиване на членство, никой борсов член не може да има повече от едно членство на отделен борсов кръг.

Членовете на борсата са пълни, постоянни или временни.

Пълни са членовете, придобили правото на участие във всички борсови кръгове.

Постоянни са членовете, придобили правото на участие в определен борсов кръг.

Временни са членовете придобили правото си на участие във всички борсови кръгове за период от шест месеца.

Въз основа на вписването в регистъра борсовият член получава идентификационен членски номер и му се издава удостоверение за членство.

Лицето, което желае да бъде прието за член на борсата, е длъжно да представи следните документи:

1. молба и регистрационна форма по образец;
2. заверено копие от съдебното решение за вписването му в съответния търговски регистър;
3. копие от регистрацията му в Българската търговско- промишлена палата, ако има такава;
4. референция от обслужващата го търговска банка;
5. референция от трима членове на борсата, имащи членски стаж повече от три години.
6. декларация за липсата на пречките за членство, съгласно Правилника на ССБ;
7. декларация, че е запознат с Правилника на ССБ и ще го спазва неотклонно и безусловно при осъществяване на борсовата търговия.

В едномесечен срок от подаването на документите Комисията за членството разглежда кандидатурата на съответното лице и се произнася с писмено мнение за приемане или неприемане на кандидата.

Всеки член на борсата има право:

1. да участвува в общите събрания на борсовите кръгове, в които членува;
2. да избира и да бъде избиран в другите органи на борсовите кръгове, в които членува;
3. да прави предложения за развитието и усъвършенстването на борсовата търговия и на организацията на борсата;
4. да прави мотивирани искания за налагане на санкции и за временно или окончателно отстраняване на членове;
5. да участвува на сесиите на борсовите кръгове, в които членува, и да сключва борсови сделки за своя сметка или за сметка на клиентите си чрез правоспособни брокери.

Всеки член на борсата е длъжен:

1. да изпълнява решенията на ръководните органи.
2. да съдействува за осъществяване на целите на борсата;
3. да осъществява борсовата търговия при пълно и безусловно спазване на изискванията на Правилника на ССБ;
4. да урежда своевременно всички свои задължения към борсата, Клиринговата система и останалите борсови членове.