Спот Пазар

СПОТ ПАЗАР НА ССБ АД
1. На спот пазара се търгуват ясно спесифицирани и еднозначно окачествени налични стоки, отговарящи на определени стандартни изисквания, но неприсъстващи физически на борсата.
2. Стоките се предлагат чрез предварително заявени типизирани оферти.
3. Минималната стойност на една офертата е хиляда лева.
4. Сделките се сключват на специализирани борсови сесии, които се организират три пъти седмично.
5. В борсовите сесии участвуват само лицензирани борсови посредници – брокери, акредитирани от членовете на борсата и притежаващи сертификат за брокерска правоспособност, издаден от ССБ АД.
6. Всеки търговец или производител има право да участва в сесиите само чрез посредничеството на свободно избран и упълномощен от него брокер.
7. Офертите за сесията се представят в Секретариата на борсата от упълномощените брокери най-късно до 13.30 часа във вторник на текущата борсова седмица.
8. Организацията и провеждането на борсовите сесии се извършва в съответствие с Борсовия правилник на ССБ АД.
9. Борсовите сесии на спот пазара на ССБ АД се провеждат всяка сряда и четвъртък от 14.00 и всеки петък от 10.00 часа.
10. Борсовите сделките се оформят с типови договори в три еднакви екземпляра, подписани от двете страни и заверени от котировчика на текущата борсова сесия.
11. Всяка една от страните заплаща на ССБ АД борсови такси, както следва:
– за сделки на стойност до 10 000.00 лева – 1.00 лв.
– за сделки на стойност над 10 000.00 лева – 100.00 лв.
12. ССБ АД организира периодично курсове за подготовка на професионални брокери и издава сертификати, удостоверяващи правоспособността им за участие в борсовите сесии.

СПИСЪК НА СТОКИТЕ,
търгувани на Софийска стокова борса АД по кръгове и групи,
приет от Общото събрание на акционерите на 07.10.1998 г. и
актуализиран с протокол №7 от 9.12.2002 г. на заседание на Съвета на директорите
кръг „Хранителни стоки“

-Зърнени, технически и фуражни култури

-Живи животни и продукти от животински произход.

-Месо и месни продукти. Риба и рибни продукти.

-Растителни и животински масла и мазнини.

-Мляко и млечни продукти.

-Мелничарски продукти.

-Храни за животни.

-Тестени изделия.

-Преработени плодове и зеленчуци.

-Други хранителни продукти, в това число: напитки и тютюневи изделия

кръг „Нехранителни стоки“

-Черни, цветни и благородни метали.

-Изделия на черната и цветна металургия, проводници и кабели.

-Химикали и химически продукти.

-Каучук, пластмаси и изделия от тях.

-Енергийни материали и продукти, горива и нефтопроизводни.

-Продукти от неметални суровини, нерудни и минерали.

-Влакна, прежди, кожи, тъкани и изделия от тях.

-Дървен материал, дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях.

-Индустриални и промишлени изделия, инструменти, машини и оборудване.

-Електрически и електронни машини, апарати и оборудване.

-Строителни, монтажни и транспортни съоръжения, инсталации, части и принадлежности.