Срочен Пазар

Борсов кръг за зърно

Единствено Софийска Стокова Борса АД предлага в България възможността да се търгува зърно фючърсно. Утвърдени са 7 стандартни контракта, които се търгуват всяка сряда и четвъртък от 14.00 часа и всеки петък от 10.00 часа.

Стандартизирания контракт е с размер 15 тона.

Търгуват се зърнени контракти с незабавна доставка и бъдеща доставка до 17 месеца напред. Хоризонтът на търгуване е 18 месеца.

По сключените сделки и двете страни заплащат борсови такси, както следва:
– за сделки на стойност до 10 000.00 лева – 1.00 лв.
– за сделки на стойност над 10 000.00 лева – 100.00 лв.;

По откритите позиции и двете страни гарантират своите задължения с маржин от 3% спрямо пазарната котировка на контракта, който маржин се внася в клиринговата къща на ССБ АД.

В търговията със зърнени фючърси могат да вземат участие: пълните членове и постоянните членове на борсовия кръг за зърно.

Членовете се представляват в залата от лицензирани брокери, които имат съответна квалификация и притежават сертификат „Б“ издаден от ССБ АД.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА.

Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача пшеницата с качествени показатели, съгласно т.т. 2.1. и 2.2. от настоящия контракт, а купувача се задължава да я заплати на базова цена, франко склада продавача или купувача.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. По качество пшеницата да бъде годна за използуване в производството в момента на получаването й от продавача, в добро състояние, редовна, търговски добра, освободена от болести и живи вредители.

2.2. Базисни качествени показатели:

– влага – 13 %;

– хектолитрово тегло – 76 кг;

– културни (зърнени) примеси – 3 %,

                в това число: покълнали зърна – не се допускат;

– чужди примеси – 1.5 %,

                в това число: вредни – не се допускат;

– число на хлебопекарна сила (ЧХС) в ус.ед., добив на мокър глутен (ДМГ)

                в % и обща стъкловидност (ОС) в %, както следва:

ЧХС                            ДМГ %                       ОС %

първо еталонно качество =             над 65                        над 28                        над 50

второ еталонно качество =             52-65                          22-28                          над 40

            Показателите в т.2.2. се отнасят за двете еталонни качества.

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1. За отклоненията от базисните показатели и при двете еталонни качества се извършва количествена или стойностна бонификация, както следва:

3.2.1. За отклоненията от базисните показатели за хектолитрово тегло се извършва стойностна бонификация, като базисните цени се увеличават или намаляват с 1% за всеки процент отклонение. За хектолитровото тегло над 80 кг, базисните цени се увеличават с 0.5% за всеки процент отклонение.

3.2.2. За отклонение от базисните стойности на зърнените (културни) примеси се извършва стойностна бонификация, като за всеки процент примеси, базисната цена се намалява с 1%.

3.2.3. За отклоненията от базисните показатели за влага се извършва количествена бонификаця, като теглото на отделните партиди се увеличава или намалява с процента на отклонението.

3.2.4. За съдържанието на чуждите примеси (плевелни, инертни и вредни) се извършва количествена бонификация, като във всички случай теглото на партидите се намалява с процента на примесите.

3.2.5. Стойностната бонификация на базовите цени за отклоненията от базисните показатели за хектолитрово тегло и за съдържание на зърнени (културни) примеси, се извършва след коригиране на теглото на партидите за отклоненията във влагата и за съдържанието на чуждите примеси.

3.2.6. Когато в партидите хлебна пшеница има повредени зърна или други гъбични заболявания (алтернария, главня, фузариум) изисква се разршение от Министерство на здравеопазването, в такива случай пшеницата се заплаща по базова цена за второ еталонно качество със съответната количествена бонификация, съгласно т. 3.2.4. .

3.2.7. Когато се предлагат партиди хлебна пшеница, отговарящи за първо или второ еталонно качество, но са с висок процент зърнени примеси или чужди такива, над допустимите по стандарт, базови цени се намаляват със стойност, съответствуваща на разходите на почистване.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА ФУРАЖНА ПШЕНИЦА

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА.

Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача пшеницата с качествени показатели, съгласно т. 2.1. и 2.2. от настоящия контракт, а купувача се задължава да я заплати по базова цена, франко склада на продавач или купувач.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. По качество пшеницата да бъде здрава, редовна стока, годна за консумация в момента на доставката, без жива зараза от складови вредители, с външен вид, цвят и мирис – присъщи на прясна и добре съхранявана пшеница, без мухъл и без други, несвойствени за пшеницата мирис и вкус.

2.2. Базисни качествени показатели:

– влага – 13 %;

– хектолитрово тегло – 76 кг;

– зърнени (културни) примеси – 3 %,

     в това число:

                покълнали – 1 %;

                чужди примеси – 3.0 %;

                вредни – 0.5 %.

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1. Базовата цена на пшеницата е с качествени показатели, съгласно т.т. 2.1. и 2.2. .

3.2. За отклоненията от базисните показатели за хектолитрово тегло се извършва стойностна бонификация, като базовата цена се увеличава или намалява с 1% за всеки процент отклонение.

3.3. За отклонение от базисните стойности на зърнените (културни) примеси 3% се извършва стойностна бонификация, като за всеки процент над 3% примеси се намалява базовата цена с 1%.

3.4. За отклоненията от базисните показатели за влага се извършва количествена бонификация, като теглото на отделните партиди се увеличава или намалява с процента на отклонението.

3.5. За съдържанието на чуждите примеси (плевелни, инертни и вредни) се извършва количествена бонификаця, като във всички случаи теглото на партидите се намалява с процента на примесите.

3.6. Стойностната бонификация на базовата цена за отклоненията от базисните показатели за хектолитрово тегло и за съдържание на зърнените (културни) примеси, се извършва след коригиране на теглото на партидите за отклоненията във влагата и за съдържанието на чуждите примеси.

3.7. Когато пшеницата има повредени зърна или други гъбични заболявания (фузариум, главня, алтернария) се изисква разршение от ДО “Ветеринарно дело” за реколтната година. В такива случаи се извършва количествена бонификация, съгласно т.3.5.

3.8. Когато се предлагат партиди пшеница с примеси и влага над допустимите стойности по стандарт, базовата цена се намалява в съответствие със стойността на разходите за почистване и подсушаване.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА

Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача ечемик с качествени показатели, съгласно т.т. 2.1., 2.2. и 2.3. от настоящия контракт, а купувачът се задължава да я заплати на базова цена, франко склад продавач или купувач.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. По качество ечемика да бъде със зърна здрави, нормално развити, с мирис и вкус присъщи на пресен ечемик, без дъх на мухъл, запарено или други несвойствени на ечемика мирис и вкус.

2.2. Базисни качествени показатели:

– влага – 13 %;

– примеси – 0 %;

– хектолитрово тегло – 62 кг.

2.3. Допустими стойности на качествените показатели:

– влага – 14 %;

– зърнени (културни) примеси – 7 %;

– чужди примеси – 2.5 %;

– зараза от складови вредители – не се допускат.

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1. За отклоненията от базистната влага се извършва количествена бонификация, като теглото на отделните партиди ечемик се увеличава или намалява с процента на отклонението.

3.2. За съдържанието на чужди примеси (плевелни, инертни и вредни) се извършва количествена бонификация, като във всички случай теглото на партидите се намалява с процента на примесите.

3.3. За съдържанието на зърнените (културните) примеси се извършва стойностна бонификация като базовата цена се намалява на всеки процент примеси с 1%.

3.4. За отклоненията от базисните показатели за хектолитровата маса се извършва стойностна бонификация, като базовата цена се намалява или увеличава за всеки процент отклонение.

3.5. Когато се предлагат партиди ечемик направо от комбайни, със примеси над допустимите по стандарт се извършва количествена бонификация, а базовата цена се намалява в съответствие с предстоящите разходи за почистване.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА.

Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача ечемик пивоварен с качествени показатели съгласно т.2.1.,2.2. и 2.3. от настоящия контракт, а купувача се задължава да заплати стоката по определена базова цена, франко склад продавач или купувач.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Пивоварният ечемик трябва да отговаря на сортовете ечемик, одобрени от Държавната сортова комисия. Външния вид – зърна нормални, здрави, цели присъщи за сорта мирис, характерен за пресен и добре съхраняван ечемик, без дъх на плесен, запарено или несвойствени миризми.

2.2. Базисни показатели:

– влага – 13 %;

– примеси – 0 %;

– хектолитрова масало – 67 кг.

2.3. Пределно допустими качествените показатели:

– влага:    – максимална – 14 %;

                – минимална – 11 %.

– белтъчно съдържание – максимално 14 %, базисно 12 %;

– хектолитрово тегло – не по-малко от 67 кг;

– кълняема енергия след третия ден – не по-малко от 90 %;

– зърнени примеси – не повече от 4 %;

                в т.ч. повредени, спаружени – не повече от 2 %;

– чужди примеси – не повече от 0.9%,

                в т.ч. вредни не повече от 0.2 %.

– зараза – не се допуска;

– покълнали зърна – не се допускат.

Белтъчното съдържание се определя по искане на една от страните.

Определянето на микробиологичния статус се извършва в пивоварния завод, който изкупува ечемика, само при наличие на индикации.

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1. За отклоненията от базистната влага се извършва количествена бонификация, като теглото на отделните партиди ечемик се увеличава или намалява с процента на отклонението.

3.2. За съдържанието на чужди примеси се извършва количествена бонификация, като се намалява теглото с процента на примесите.

3.3. За отклоненията от базисното хектолитрово тегло се намалява цената или увеличава с 1% за всеки процент отклонение.

3.4. За съдържание на зърнените примеси се прави стойностна бонификация, като за всеки процент примеси се намалява базовата цена с 1 %.

3.5. Когато пивоварния ечемик не е заготвен и с примеси над допустимите по стандарт се извършва количествена бонификация за надстандартно съдържание, като базовата цена следва да се договори допълнително.

3.6. Стойностната бонификация на базовата цена за отклоненията от базисните показатели за хектолитрово тегло и зърнени примеси, се извършва след коригиране на теглото на партидите за отклоненията във влагата и за съдържанието на чуждите примеси.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА ЦАРЕВИЦА НА ЗЪРНО

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА.

1.1.   Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача царевица с качествени показатели, съгласно т.т.2.1., 2.2.  и 2.3. от настоящия контракт, а купувача се задължава да я заплати по определена базова цена, франко склад на продавач или купувач.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1.   По качество царевицата да бъде здрава, редовна търговска стока, годна за използуването и в момента на доставката, без мирис и дъх на мухъл, запарено или други несвойствени за царевицата мирис и вкус.

2.2.   Базисни качествени показатели:

–         влага 15 %;

–         примеси – 0 %.

     При отклонения от базисните показатели се извършва бонификация

2.3.   Допустими качествени показатели по стандарт:

–  зърнени (културни) примеси – 6 %

                в т.ч.: повредени и с повреден зародиш – 2%

–  чужди примеси – 3 %;

–  зараза от складови вредители – не се допуска.

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1.   За отклоненията от базисната влага се извършва количествена бонификация, като теглото на отделните партиди се увеличава или намалява с процента на отклонението.

3.2.   За съдържанието на чужди примеси (плевелни, инертни и вредни) се извършва количествена бонификация, като във всички случаи теглото се намалява с процента на примесите.

3.3.   За съдържанието на зърнените (културните) примеси се  извършва стойностна бонификация, като базовата цена се намалява на всеки процент примес с 2%.

3.4.   Когато отделни партиди царевица се предлагат с влага и примеси над допустимите по стандарт гаранции, базовата цена се договаря, като се включват предстоящите разходи за подсушаване и почистване.

ТИПОВ КОНТРАКТ ЗА МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНТРАКТА.

Продавачът се задължава да достави и продаде на купувача зърно слънчогледово с качествени показатели съгласно т.2.1.,2.2. и 2.3. от настоящия контракт, а купувача се задължава да я заплати стоката по определена базова цена, франко склада продавача или купувача.

 1. КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. По качество зърно слънчогледово трябва да има външен вид, характерен и с добре развити зърна, без мирис и запарено, плесен и други несвойствени на слънчогледовото зърно миризми.

2.2. Базисни качествени показатели:

– влага – 11 %;

– масленост – 42 %;

– примеси – 0 %.

2.3. Допустими качествените показатели:

– влага – не повече от  11%;

– обелени (олющени) зърна – не повече от 4 %;

– масленост – не по-малко от 42 % ;

– зърнени примеси – не повече от 3 %;

в това число обелени зърна – до 3%;

– чужди примеси – не повече от 2 %;

– зараза от складови вредители – не се допуска.

 

 1. ЦЕНИ. БОНИФИКАЦИИ ИЛИ РЕФАКЦИИ.

3.1. За отклоненията от базистната влага се извършва количествена бонификация, като теглото на отделните партиди  се намалява или увеличава с процента на отклонението.

3.2. За съдържанието на чужди примеси (плевелни, инертни и вредни) се извършва количествена бонификация, като във всички случай теглото се намалява с процента на примесите.

3.3. За съдържанието на зърнените / счупени (примеси) се извършва стойностна бонификация, като определената базова цена се намалява с 0.5% на всеки процент примеси.

Не се бонифицират партиди слънчоглед за съдържанието на обелени и олющени слънчогледови семена в допустимите параметри по стандарт.

3.4. За отклоненията от базистното съдържание на масленост на слюнчогледовото семе, се намалява или увеличава цената с 2% базовата цена на всеки процент отклонение.

3.5. Стойностната бонификация се извършва след коригиране на теглото на партидите за отклоненията във влагата и за съдържанието на чуждите примеси.