Софийска стокова борса АД

Декларация за поверителност

Въведение

Софийска стокова борса АД (ССБ АД) полага грижи за защитата на личните ви данни. Защитата на данните и сигурността на информацията са неизменна част от политиката на ССБ АД. ССБ АД осъществява дейността си в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби в областта за защита на личните и данни, включително общият Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни при осъществяване на достъп на електронната ни страница и комуникацията с нас.

ССБ АД спазва следните принципи при обработката на личните данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение и съотносимост на целите на обработване;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването;
- гарантиране на надлежна защита на личните данни.


Настоящата Декларация за поверителност съдържа информацията относно:

- вида на лични данни, които събираме
- целта на тяхното събиране
- срок на съхранение на предоставените лични данни
- споделяне на предоставените лични данни
- уведомяване за промяна в Декларацията за поверителност
- права относно предоставените лични данни
- мерки за осигуряване на защита на личните данни


„Лични данни“ са всяка информация, посредством която може да се идентифицира физическо лице.
Видовете Лични данни, които събираме за Вас са необходими за осигуряване на достъп до нашата електронна страница, за предоставяне на нашите услуги, при осъществяване на комуникацията между нас, както и необходими за подобряване на нашите услуги.
Личните данни могат да включват ЕГН, телефонен номер, пощенски и/или електронен адрес, банкова и счетоводна информация, необходима за целите на разплащане, фактуриране и осчетоводяване. Данни необходими за създаване на потребителски акаунт, потребителско име, парола и други, свързани с ползването на персонален профил в електронната платформа на дружеството и използваните софтуерни продукти, подпомагащи дейността, включително информация за IP адрес, браузер, компютър и други, необходима при достъп до електронната страница на ССБ АД, в случай на прилагане на бисквитки от нас или трети страни, които събират информация за ползване на електронната ни страница и други.


Цели, за които събираме лични данни:

- индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;
- създаване на акаунт за достъп и потребителско име;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или продукт, вкл. изпращане на кратки текстови съобщения (sms) или електронни писма, които са част от функционалността на услугата, която
използвате и др.;
- предоставяне на техническа поддръжка и обучение за работа със
софтуерните продукти, използвани за дейността на ССБ АД;
- счетоводни цели;
- маркетингови и статистически цели - изпращане на информационни
съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер;

Срок за съхранение на лични данни

ССБ АД съхранява Вашите лични данни само за период, необходими за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, се вземат предвид както законовите изисквания, така и естеството на
личните данни и целите, за които се обработват.
ССБ АД ще изтрие или унищожи по сигурен начин вашите лични данни, след отпадане на необходимостта от съхранението им.
Споделяне на лични данни за обработване
ССБ АД не предоставя Вашите лични данни без Вашето изрично съгласие, на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към вас или в изпълнение на законово изискване.
ССБ АД може да сподели Ваши лични данни с доставчици на услуги и трети лица обработващи лични данни, ангажирани с поддръжката на софтуерните ни продукти, мобилни приложения, техническа обработка на данни и съхранение и други свързани
услуги.
ССБ АД може да сподели Ваши лични данни с партньори във връзка с предоставяне на определена услуга и в изпълнение на законови изисквания.
ССБ АД гарантира, че във всички случаи на споделяне на Ваши лични данни с трети страни ще бъдат предприети необходимите мерки за защита на Вашите лични данни
чрез уговарянето подходящи договорни клаузи и гаранции от страна на лицата, с които се споделя лична информация.
Когато е необходимо Вашето изрично съгласие за оповестяване на лични данни, то ССБ АД ще Ви информира предварително и ще изиска Вашето съгласие. Във всеки случай Вие запазвате правото си да не участвате в споделянето на данни.

Промени в Декларацията за поверителност

ССБ АД може да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.
ССБ АД ще уведомява за всяка промяна в Декларацията за поверителност, като изрично ще посочва от коя дата влиза в сила изменението.

Вашите права относно предоставените лични данни.

Вие имате право да упражните следните права във връзка с Вашите лични данни, събирани и обработвани от нашето дружество:

Право на достъп и промяна

- да поискате информация какви лични данни се съхраняват за Вас, както и да поискате коригиране на лични данни и/или допълване на непълни лични данни, съхранявани за Вас.
право на ограничаване

- да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато оспорвате точността на личните данни, законността на обработването им, личните данни не са необходими за целите, за които са събрани.
право на преносимост

- да поискате предоставяне на Вашите лични данни в подходящ електронен формат или да бъдат прехвърлени на друго лице по Ваш избор при техническа възможност за изпълнение.

Право да бъдеш забравен

- да поискате изтриване на Ваши лични данни в определени случаи, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработвани. Оттеглили сте Вашето съгласие за обработване на лични данни. На лице е законово задължение.

Право на възражение

- да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, включително и при обработване на Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
автоматично обработване

- имате право да възразите срещу обстоятелството да
бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, включително профилиране, когато засяга Вашите интереси в значителна степен.
право на уведомяване

– да бъдете уведомени в най-кратки срокове за нарушение на сигурността на Вашите лични данни и за мерките които са предприети или ще бъдат
предприети в тези случаи.

Право жалба

- да подадете жалба пред компетентните органи за защита на личните данни.

В случай, че решите да упражните някое от изброените права, следва да се свържете с
нас и отправите искане в свободна форма на адреса ни: гр. София, 1463, пл. България 1, Административна сграда НДК, Зала 13 или на [email protected]
При съмнения от Ваша страна относно начина на съхранение и обработване на Вашите лични данни можете да се свържете с длъжностното лице на ССБ АД по защита на данните.


Мерки за осигуряване на защита личните данни

ССБ АД прилага процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни и за предпазване от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е сред основните приоритети на дружеството.
ССБ АД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на Вашите личните данни и
следи процеса по обработването на лични данни. Достъпът на служителите на ССБ АД до лични данни и обработването на лични данни са ограничени, в зависимост от целите на събирането и обработването им.

Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Декларация за поверителност е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: [email protected],
Настоящата Декларация за поверителност е в сила от 01.01.2024

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам