Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 22
30 май - 2 юни 2023 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAPN.Q.657.00
Количество (тона)0.005682.26
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW380.00N.Q.
Количество (тона)200.000.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXWN.Q.420.00 - 430.00
Количество (тона)0.00250.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXWN.Q.750.00
Количество (тона)0.00200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество