Продажба на държавно имущество

На Софийска стокова борса АД държавните ведомства, институции и дружества могат да реализират продажби на имущество, излязло от употреба, вече негодно или бракувано.

• Закона за държаната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определят условията и реда за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от областните управители и ведомствата. По реда на тази наредба на Софийска стокова борса се извършва продажба на машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни или негодни движими вещи и отделни възли и детайли от тях и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.
• Наредбата не се прилага от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите ведомства, в състава на които има въоръжени формирования, при продажба на въоръжение, бойна и специална техника, включително и резервни части за тях, бойни припаси (комплект или отделни комплекти), инженерни боеприпаси и средства за взривяване, отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, получени в резултат от бракуване на военна техника.