Обществени поръчки

Софийска стокова борса АД работи по Закона за обществените поръчки в частта Открита процедура по договаряне. При нея всяко дружество може да оферира и реализира по най-бърз, прозрачен и ефективен начин закупуването на стоки.

• Обществените поръчки се основават на договорните отношения между възложителя и изпълнителя, при които изпълнителите се конкурират със своите оферти, а възложителят определя най – добрата. Възлагането на обществени поръчки предполага последователното уточняване на следните елементи:
• Обекти на обществените поръчки – могат да бъдат за строителство, доставки и услуги
• Субекти при възлагането на обществените поръчки са възложителите и изпълнителите.
• Възложителите се делят на четири основни групи:
а) възложители, представители на държавната и местната власт и публичните организации, които изразходват бюджетни средства
б) НОИ и НЗК; в) дипломатически и консулски представителства на РБ в чужбина
г) еднолични търговци, търговски дружества
• Изпълнител може да е всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице
• При възлагане на обществени поръчки трябва да се спазват следните принципи:
а) гарантиране на публичност и прозрачност
б) свободна и честна конкуренция
в) осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати
г) гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и предложенията

• Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:
I. Определяне на изискванията към кандидатите – в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.
II. Предложение за обществена поръчка – подробно описание на кандидатстващата организация, начина и срока на изпълнение на поръчката. Всеки кандидат има право да представи само едно предложение, което може да съдържа няколко алтернативни варианти за изпълнение на обществената поръчка.
III. Гаранции за участие в процедурата – за да гарантира сериозността на предложението си, кандидатът е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата. Размерът и видът се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1%. Има две форми за представяне на гаранция за участие – банкова гаранция и парична сума.