Съвет на директорите

Васил Стефанов Симов

Председател на СД и Главен изпълнителен директор

Десислава Симеонова Иванова

Член на СД и Изпълнителен директор

Анна Атанасова Илийкова – Чалева

Член на СД

Сирма Илиева Атанасова

Член на СД

Георги Цветанов Найденов

Член на СД