Борсова търговия

Същността на борсовата търговия е:

  • Изграждане на модерна пазарна инфраструктура.
  • Създаване на условия за разширяване на контактите между стокопроизводители, търговци и потребители.
  • Насърчаване на свободната конкуренция.
  • Развитие на пазарните отношения.
  • Създаване, организиране и развитие на открит и конкурентен пазар за търговия със стандартизирани контракти на борсови стоки.
  • Формиране и усъвършенстване на механизъм за постигане на равновесни пазарни цени.
  • Изграждане и утвърждаване на система от стандарти и специфични механизми за окачествяване и сертифициране на стоките, предмет на борсова търговия.
  • Подготовка, организиране и провеждане на борсови сесии за сключване на сделки със стоки.
  • Развива сътрудничество с други борси, борсови, финансови, търговски и обществени институции и организации от страната и чужбина.
  • Осъществява други дейности, произтичащи от Закона за стоковите борси и тържищата и актовете по неговото прилагане.