За нас

Софийската стокова борса АД  /Sofia Commodity Exchange/ е организация предназначена за осъществяване и развитие на стокова борсова търговия в България. Като акционерно дружество борсата осъществява дейността си въз основа на устава си, Закона за стоковите борси и тържищата и Търговския закон.

Борсата осъществява дейността си с цел:

1. изграждане на модерна пазарна инфраструктура;
2. създаване на условия за разширяване на контактите между стокопроизводители, търговци и потребители;
3. насърчаване на свободната конкуренция;
4. развитие на пазарните отношения.

Основните задачи в дейността на борсата са:

1. създаване, организиране и развитие на открит и конкурентен пазар за търговия със стандартизирани контракти на борсови стоки;
2. формиране и усъвършенствуване на механизъм за постигане на равновесни пазарни цени.
3. изграждане и утвърждаване на система от стандарти и специфични механизми за окачествяване и сертифициране на стоките, предмет на борсова търговия;

В изпълнение на своите цели и задачи борсата извършва следните дейности:

1. определя видовете стоки и размера на търгуваните контракти на борсата и преустановява временно или окончателно търговията с някои от тях;
2. подготвя, организира и провежда борсови сесии за сключване на сделки със стоки и контракти;
3. организира и регистрира сключването на борсовите сделки;
4. подпомага изпълнението на борсовите сделки и организира и контролира плащането по тях;
5. налага санкции за извършени нарушения на законовите и други правила в областта на борсовата търговия;
6. изготвя общи условия на борсови и други търговски договори;
7. извършва проучвания и анализи на борсовите и другите търговски договорни отношения;
8. обобщава, анализира и популяризира борсовата дейност и практика, включително движението и тенденциите на цените;
9. осъществява информационна дейност за стоковите оферти, борсовите цени и сключените сделки, включително чрез издаване на седмичен борсов бюлетин и чрез средствата за масова информация;
10. организира и провежда курсове за подготовка на брокери и издава сетификати за брокерска правоспособност;
11. води регистри и друга отчетност на издадените сертификати за брокери, на членовете, на участвуващите на борсата брокери, на сключените сделки и на арбитражните спорове, отнасящи се до дейността на борсата;
12. взаимодействува с държавни органи и институции, сдружения, банки, търговски дружества, неправителствени организации, органи на местно самоуправление и други заинтересувани от борсовата търговия и нейното развитие;
13. развива сътрудничество с други борси, борсови, финансови, търговски и обществени институции и организации от страната и чужбина;
14. привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за консултации и проучвания на проблеми в областта на борсовите и договорните отношения;
15. представлява интересите на членовете си на национални и международни борсови и търговски форуми и прояви;
16. открива свои представителства в страната и в чужбина;
17. осъществява други дейности, произтичащи от Закона за стоковите борси и тържищата и актовете по неговото прилагане.