Софийска стокова борса АД

Софийска стокова борса АД

Първият и най-голям организиран борсов пазар на стоки в България

Софийска стокова борса АД е лидер

в организираната, концентрирана и бързоликвидна търговия на едро със стоки в България. Борсата осигурява на своите членове равни условия на търговия, чрез прилагане на унифицирани правила и политика на пълна прозрачност при формирането на цените на търгуваните стоки. Единствената по рода си електронна платформа за търговия на ССБ АД предлага възможност за осъществяване, както на присъствена, така и на онлайн търговия.

История на ССБ
Association of futures markets

Association of futures markets

ССБ АД е член на международната Асоциация на фючърсните пазари (AFM) от 2008 г.

Представители на борсата взимат редовно и активно участие в годишните конференции на асоциацията с цел подобряване на предоставените услуги по търговия.

Борсов арбитраж

Борсов арбитраж

Борсовият арбитраж е функционално звено на Софийска стокова борса, действуващо като независима правораздавателна институция.

Борсовият арбитраж решава и извънборсови търговски и граждански спорове, по отношение на които има арбитражно споразумение между страните.

      

Книга за борсата

Книга за борсата

„Книга за борсата“ е пътешествие във времето, проследяващо историческото развитие на борсовата институция в Европа, Серверна Америка и България. Васил Симов разказва от първо лице за възраждането на борсовото дело у нас.

За повече информация, моля да се свържете с екипа на ССБ АД.

Същност на борсовата търговия

Насърчаване на свободната търговия и конкуренция

ССБ АД е равноотдалечена от всички пазарни участници. Търговията се осъществява при предварително описани правила и процеси.

Създаване на условия за търговия на едро

ССБ АД среща на едно място производители на стоки, търговци и крайни потребители.

Развитие и устойчивост на търговията

ССБ АД инвестира в развитие и устойчивост на борсовото дело, чрез разработване и усъвършенстване на електронна платформа за присъствена и онлайн търговия.

Пазари и услуги

Business candle stick graph chart of stock market investment trading. Financial chart with up trend line graph.

Spot и Forward пазар

На пазара на ССБ АД се търгуват стоки с незабавна или отложена във времето физическа доставка. Търговията се осъществява по предварително заявени типизирани оферти (горива, метали, хранителни стоки и др.) и по стандартизирани оферти - контракти за зърно.

Обществени поръчки

Обществени поръчки

ССБ АД работи по Закона за обществените поръчки в частта Открита процедура по договаряне. При нея всяко дружество може да оферира и реализира по най-бърз, прозрачен и ефективен начин закупуването на стоки.

Продажба на държавно имущество

Продажба на държавно имущество

На ССБ АД държавните ведомства, институции и дружества могат да реализират продажби на имущество, излязло от употреба, вече негодно или бракувано.

selective focus photography of graph

Справки

ССБ АД изпълнява приоритетна фукнция по информиране на широката общественост, включително клиенти, институции, медии и международни партньори, относно реалните пазарни цени на търгуваните стоки. ССБ изготвя и поддържа периодични обобщителни отчети относно извършената търговия и постигнатите цени на отделните стоки.

Обучение и сертифициране на брокери

Обучение и сертифициране на брокери

ССБ АД провежда курсове за получаване на брокерска правоспособност за работа на стокова борса в България по план, утвърден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Контакти

[email protected]

1463 гр. София, България

Административна сграда НДК, Зала 13

+359 2 952 62 12

+359 2 952 62 25

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Агенция по обществени поръчки

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам