Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen
Вторник, сряда и четвъртък от 14 часа
Петък от 10 часа
ССБ АД Ви предоставя възможност да наблюдавате борсовите сесии в реално време и от всяко устройство brokers.sce-bg.com/screen

Добре дошли в Софийска стокова борса АД (Sofia Commodity Exchange) – първият и най-голям организиран, концентриран и бързоликвиден борсов пазар в България.

Тук, може да се осъществи бърза и сигурна покупка или продажба на големи количества стоки с гарантиран произход и доказано качество на равновесни пазарни цени. ССБ АД предоставя най-добрите в страната условия за активна търговия на едро – осигурява глобален пазар за бизнеса, гарантира равновесни цени за търговците, улеснява снабдяването на производителите с необходимите им суровини и материали.

Борсата осигурява на своите членове и техните клиенти:

 • Равни условия за участие в търговията със стоки.
 • Равен достъп до пазарната информация.
 • Унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките.
 • Пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните стоки.
 • Незабавно оповестяване на пазарната информация за сключените борсови сделки.

„Книга за борсата“ – професионален поглед към институцията, наречена Борса.

 • За повече информация вижте тук.
 • За да поръчате вашата „Книга за борсата“, моля да се свържете с екипа на ССБ АД.

Нашите услуги

Борсовият арбитраж е функционално звено на Софийска стокова борса, действуващо като независима правораздавателна институция. Седалището на арбитража е гр. София, пл.“България“ №1.

Компетентност на Борсовия арбитраж:

 • Да дава задължителни тълкувания на Борсовия правилник на „Софийската стокова борса“ АД.
 • Да решава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки, включително споровете по съществуването и тълкуването им.
 • Да решава спорове по договорите за борсово посредничество.
 • Да решава и други спорове, предвидени в Борсовия правилник на „Софийската стокова борса“ АД.

Борсовият арбитраж решава и извънборсови търговски и граждански спорове, по отношение на които има арбитражно споразумение между страните.

Софийска стокова борса АД работи по Закона за обществените поръчки в частта Открита процедура по договаряне. При нея всяко дружество може да оферира и реализира по най-бърз, прозрачен и ефективен начин закупуването на стоки.

• Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:
I. Определяне на изискванията към кандидатите – в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.
II. Предложение за обществена поръчка – подробно описание на кандидатстващата организация, начина и срока на изпълнение на поръчката. Всеки кандидат има право да представи само едно предложение, което може да съдържа няколко алтернативни варианти за изпълнение на обществената поръчка.
III. Гаранции за участие в процедурата – за да гарантира сериозността на предложението си, кандидатът е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата. Размерът и видът се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1%. Има две форми за представяне на гаранция за участие – банкова гаранция и парична сума.

На Софийска стокова борса АД държавните ведомства, институции и дружества могат да реализират продажби на имущество, излязло от употреба, вече негодно или бракувано.

• Закона за държаната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определят условията и реда за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от областните управители и ведомствата. По реда на тази наредба на Софийска стокова борса се извършва продажба на машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни или негодни движими вещи и отделни възли и детайли от тях и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.
• Наредбата не се прилага от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите ведомства, в състава на които има въоръжени формирования, при продажба на въоръжение, бойна и специална техника, включително и резервни части за тях, бойни припаси (комплект или отделни комплекти), инженерни боеприпаси и средства за взривяване, отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, получени в резултат от бракуване на военна техника.

Основната роля на Софийска стокова борса е да изготвя, обобщава и информира клиенти, институции, международни организации и др. за реалните пазарни цени на търгуваните стоки

• Обменя информация с всички участници в непосредствената борсова търговия и техните клиенти, с външни потребители на ценова информация и с редовните партньори в изготвяне на пазарни анализи като „Профекс Консулт“ ЕООД и САПИ;
• Сътрудничи с всички медии и чрез средствата за масова информация разпространява и отразява движението на цените на стоките на седмична и месечна база;
• Поддържа редовни контакти и обменя информация с най-големите световни борсови пазари в САЩ – Чикаго, Минеаполис, Канзас, Буенос Айрес, ЕВРОНЕКСТ, Токио и др.;

Софийска стокова борса АД провежда курсове за получаване на брокерска правоспособност за работа на стокова борса в България по план, утвърден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)

• Съгласно Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) всеки борсов посредник, работещ на стокова борса в България трябва да е професионално подготвен и държавно регистриран. Софийска стокова борса АД провежда курсове за получаване на брокерска правоспособност за работа на стокова борса в България по план утвърден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ);
• Курсът е осемдневен, интензивен и е осигурен с учебни материали и литература по цялата тематика, лекторите са изтъкнати учени и водещи специалисти от нашата практика;
• Цената на пълния курс е 600 лв. (с включен ДДС) за един участник, с включени специализирана литература и комплект учебни материали. Успешно завършилите курса получават сертификат“А“ за брокерска правоспособност, с които придобиват статут на сертифициран брокер за търговия на стокова борса;
• Придобитият сертификат“А“ от ССБ АД, дава право на носителя да се регистрира в ДКСБТ и директно да получи сертификат за брокерска правоспособност;